Informacja dla rodzin

Rada Miejska w Wasilkowie Uchwałą nr LI/371/14 z dnia 26 czerwca 2014r. przyjęła Program „Karta Dużej Rodziny” przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym zameldowanym na terenie Gminy Wasilków.

Gmina Wasilków wykorzystuje Kartę Ogólnopolską jako identyfikator również dla zniżek lokalnych, rezygnując z wydawania własnej karty.

Uprawnienie do korzystania z Programu Gminy Wasilków potwierdza Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) łącznie z dokumentem potwierdzającym adres zameldowania na terenie Gminy Wasilków osoby uprawnionej.

W ramach programu Karty Dużej Rodziny Gmina Wasilków realizuje uprawnienia rodzin wielodzietnych dotyczące ulg w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu. (UCHWAŁA NR LI/369/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego).

W przypadku przedszkoli niepublicznych wyrażających chęć udziału w programie zostały zawarte stosowne umowy, określające wysokość zniżek każdego uprawnionego dziecka.

Ulga przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z wprowadzonych w Gminie Wasilków uprawnień dla rodzin wielodzietnych.

W przypadku utraty uprawnień dla rodzin wielodzietnych, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola. Utrata uprawnień do ulgi następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata uprawnień.

WNIOSKI O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY NALEŻY SKŁADAĆ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WASILKOWIE, UL. KRYŃSKA 32, 16-010 WASILKÓW (POK. NR 3) W GODZ. PRACY OŚRODKA.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Poniżej zamieszczamy link gdzie znajdują się informacje określające: czym jest Karta Dużej Rodziny, wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku oraz inne informacje.

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie