Konsultacje Społeczne

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków i osoby prawne działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania propozycji do:

KONSULTACJI

w sprawie obszarów do objęcia monitoringiem wizyjnym

Szanowni Mieszkańcy!

Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach w związku z pracami nad koncepcją monitoringu wizyjnego, obejmującego teren Gminy Wasilków. Proszę o czynny udział w wyborze obszarów do objęcia monitoringiem wizyjnym.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 12 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w pok. nr 11 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: monitoring_@_wasilkow.pl

Z załączeniu u dołu strony zamieszczony jest formularz konsultacyjny.

 

Burmistrz Wasilkowa

Adrian Łuckiewicz

załącznik:

formularz konsultacyjny 

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2019 roku

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 08 lutego 2019 r. do godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. 10 lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria @ wasilkow.pl

załączniki:

formularz konsultacyjny

projekt uchwały - do konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2019

 


Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 23 stycznia 2019 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. 10 lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria @ wasilkow.pl

 

Dokumenty związane z procedurą konsultacyjną zamieszczone są poniżej:

 • Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 • Formularz konsultacyjny

 załączniki:

załącznik nr 1: Projekt uchwały

załącznik nr 2: formularz konsultacyjny

 

 


 

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia): Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”) (Uchwała nr XXX/228/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”)

 

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy, pod adresem: www.wasilkow.pl.

 

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 1. Konsultacje przeprowadzono w terminie: 23 sierpień – 03 październik 2018 r.
 2. Cele konsultacji:

1) dotarcie do jak największej liczby mieszkańców  Wasilkowa i zwrócenie ich uwagi na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) przekazanie informacji mieszkańcom o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni;

3) wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz tereny rekreacyjne;

4) przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący;

5) prezentacja różnych wariantów koncepcji planu, uwzględniająca:

- warte zachowania walory przestrzeni otwartych przestrzeni publicznych

- warte podkreślenia walory kulturowe (m.in. istniejące obiekty zabytkowe) i przyrodniczo- środowiskowe

- potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy

z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych

- lokalizację inwestycji celu publicznego (w tym planowanej drogi wewnętrznej);

6) zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.

 

III. INFORMACJA O ZEBRANYCH  UWAGACH (PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH):

Lp.

Nazwa podmiotu/imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagę

Treść uwagi

Odniesienie się urzędu do wniesionej uwagi (uzasadnienie)

1.

Osoba fizyczna

Brak uwag.

 

2.

Osoba fizyczna

Brak uwag.

 

3.

Osoba fizyczna

Brak uwag.

 

4.

Osoba fizyczna

Brak uwag.

 

Dyskusja publiczna 10.09.2018 r.

1.

Osoba fizyczna

Prośba o przesunięcie linii zabudowy w kierunku przestrzeni publicznych i pozostawienie mieszkańcom większej powierzchni terenu przed budynkami.

Zapisy projektu planu wprowadzają ujednolicenie istniejących nierównych granic działek od strony przestrzeni publicznych. W przyszłości zabudowa ma być projektowana wzdłuż obowiązujących linii zabudowy, tworząc zabudowę pierzejową, charakterystyczną dla centralnych przestrzeni publicznych (rynków). W projekcie planu dążono do zachowania historycznych wymiarów rynku w Wasilkowie: 200 m x 135 m).

2.

Osoba fizyczna

Brak uwag.

 

3.

Osoba fizyczna

Brak uwag.

 

Uwagi, które wpłynęły do Urzędu w ramach procedury planistycznej

1.

Osoba fizyczna

1. Zmiana obowiązującej linii zabudowy przy ul. Rynek Kościuszki, wyznaczonej dla terenu 3.1MN,U na linię nieprzekraczalną lub wyznaczenie obowiązującej linii zabudowy dla zabudowy o funkcji usługowej, a nieprzekraczalnej linii zabudowy dla zabudowy o funkcji mieszkaniowej;

Uwaga nieuwzględniona

2. Usytuowanie  linii rozgraniczającej ul. Rynek Kilińskiego (8KD-D) wyznaczonej dla terenu 3.1MN,U, po granicach działek;

Uwaga nieuwzględniona

3. Zwiększenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, zachowanie istniejącego drzewostanu.

Uwaga nieuwzględniona

4. Wprowadzenie zakazu lokalizacji stacji paliw, obsługi samochodów osobowych, myjni samochodowych;

 

Uwaga nieuwzględniona

5. Dopuszczenie zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością jej rozbudowy w kierunku ulicy bez konieczności przestrzegania obowiązującej linii zabudowy;

Uwaga nieuwzględniona

6. Dopuszczenie w § 4 ust. 1 pkt 4 lit c możliwości rozbudowy istniejących budynków;

Uwaga nieuwzględniona

7. Dopuszczenie w § 6 ust. 2 pkt 2 lit a możliwości rozbudowy istniejących budynków;

 

Uwaga nieuwzględniona

8. Usunięcie lit. b z § 6 ust. 2;

 

Uwaga nieuwzględniona

9. Dopuszczenie możliwości grodzenia od strony przestrzeni publicznej na całej szerokości posesji, na której jest zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa.

Uwaga bezprzedmiotowa - zapisy planu umożliwiają grodzenie od strony przestrzeni publicznej na całej szerokości posesji.

 Do pobrania >>> Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Wasilków II etap.pdf (PDF, 1,06 MB)

 

 

 

 


 

 

 


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2018 roku

 

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie przyjęcia programu opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2018 r.

 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 20 lutego 2018 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. 13 lub pocztą elektroniczną na adres: p.kruszewski@wasilkow.pl

 

Dokumenty związane z procedurą konsultacyjną zamieszczone są w załączeniu.

Program opieki nad zwierzętami 2018 - do konsultacji

Formularz konsultacyjny

 

 

 


Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych

w Gminie Wasilków

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia): Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”) (Uchwała nr XXX/228/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”))

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy, pod adresem: www.wasilkow.pl.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje przeprowadzono w terminie: marzec – listopad 2017 r.

Cele konsultacji:

1) dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Wasilkowa i zwrócenie ich uwagi na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) przekazanie informacji mieszkańcom o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni;

3) przekazanie wiedzy o historycznych uwarunkowaniach terenu objętego sporządzeniem miejscowego planu;

4) wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz tereny rekreacyjne;

5) przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący;

6) prezentacja różnych wariantów koncepcji planu, uwzględniająca:

- warte zachowania walory przestrzeni otwartych przestrzeni publicznych

- warte podkreślenia walory kulturowe (m.in. istniejące obiekty zabytkowe) i przyrodniczo- środowiskowe

- potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy

z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych

- lokalizację inwestycji celu publicznego (w tym planowanej drogi wewnętrznej);

7) zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.

III. INFORMACJA O ZEBRANYCH UWAGACH (PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH):

Lp.

Nazwa podmiotu/imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagę

Treść uwagi

Odniesienie się urzędu do wniesionej uwagi (uzasadnienie)

1.

Osoba fizyczna – wniosek złożony przez Infogminę

(Potrzebne jest) utworzenie sobotniego ryneczku oraz parku z kolorowymi fontannami.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług (handlu), powiązanych z funkcją mieszkaniową. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

2

Osoba fizyczna – wniosek złożony przez Infogminę

Część centrum należy wyłączyć z ruchu samochodowego.

Ścieżka rowerowa ze stojakami na rowery.

Zagospodarowanie istniejących parków, z nowymi nasadzeniami krzewów iglastych.

Wniosek dotyczy uporządkowania ruchu kołowego w centrum Wasilkowa, rozwoju turystyki rowerowej oraz przeznaczeniu terenów zielonych w centrum na cele zieleni parkowej. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która umożliwi wygospodarowanie części przeznaczonej tylko dla pieszych i rowerzystów. Wniosek częściowo rozpatrzony pozytywnie.

3

Osoba fizyczna – wniosek złożony przez Infogminę

Przedłużenie ścieżki rowerowej

Utworzenie ryneczku z lokalnymi produktami

Wniosek dotyczy lokalizacji ścieżki rowerowej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

Wniosek dotyczy prowadzenia usług i handlu. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

4

Osoba fizyczna – wniosek złożony przez Infogminę

Wniosek o likwidację połączenia drogowego z ulicy Mickiewicza dz. 2444/2, 2707/3, 2708/1

Uporządkowanie ruchu samochodowego w centrum Wasilkowa jest jednym z najważniejszych zagadnień planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum”. Utworzenie nowej drogi przyczyni się do lepszej komunikacji z zapleczem działek zlokalizowanych przy Rynku. Może wpłynąć na ich dodatkowe podziały – tzn. będzie mogła powstać tam nowa zabudowa z obsługą komunikacyjną z nowoprojektowanej drogi. Większa część działek, które mają stanowić w przyszłości nowoprojektowaną drogę jest własnością Gminy Wasilków. Wniosek rozpatrzony negatywnie.

5

Osoba fizyczna – wniosek wpłynął przez narzędzie interaktywne

W centrum Wasilkowa potrzebne są restauracje, kluby i puby. Brakuje miejsca do spotkań, wyposażonego w ławki, fontanny, zieleń.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług gastronomicznych oraz zapewnienia terenów zieleni rekreacyjnej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

6

Osoba fizyczna

wniosek wpłynął przez narzędzie interaktywne

Potrzebne jest utworzenie pasażu handlowo-usługowego przy Rynku w Wasilkowie.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług (handlu), powiązanych z funkcją mieszkaniową. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

7

Osoba fizyczna – wniosek wpłynął przez narzędzie interaktywne

Potrzebny jest szalet miejski

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

8

Osoba fizyczna

wniosek wpłynął przez narzędzie interaktywne

(Potrzebne jest) miejsce do posiedzenia z rodziną, z dala od ruchu samochodowego, z ławeczkami i placami zabaw – bezpieczne dla dzieci.

---------------------------------------------(Potrzebna jest) w pobliżu (miejsca spotkać) mała gastronomia.

Wniosek dotyczy zapewnienia terenów zieleni rekreacyjnej w centrum Wasilkowa oraz szeroko pojętych usług gastronomicznych. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

9

Osoba fizyczna

wniosek wpłynął przez narzędzie interaktywne

Potrzebne jest:

- deptak, mała gastronomia, kino, park z kolorowymi fontannami, dużo zieleni.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług gastronomicznych i kulturalnych oraz zapewnienia terenów zieleni rekreacyjnej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

10

Grupa Biała

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Modernizacja budynku tutejszego Gimnazjum, który miałby przejąć funkcję Ratusza oraz Domu Kultury, nowa lokalizacja szkoły, boisko szkolne zaadoptować na uroczystości miejskie, deptak z infrastrukturą gastronomiczną, odrestaurowanie budynków przy ul. Białostockiej, ścieżka rowerowa

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług z zakresu administracji i kultury oraz gastronomii, a także możliwości wprowadzenia ruchu rowerowego do centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

11

Grupa Brązowa

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Siłownia pod chmurką, fontanna na skwerku, kino, teatr, sala bankietowa, klub seniora, juniora, zamknięcie i powiększenie przestrzeni centrum, , gdzie powstanie park, plac zabaw, kafejki, punkty gastronomiczne promujące kuchnie lokalną, sklepik z pamiątkami, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego-ronda, monitoring, koszy na psie odchody

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług z zakresu kultury oraz gastronomii i handlu, a także wprowadzenia zmian w ruchu samochodowym w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

12

Grupa Zółta

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Rozbiórka sklepu mięsnego znajdującego się w samym centrum rynku, a w jego miejsce powstanie „płaszczatka” na cele rozrywkowe i uroczystości okolicznościowe, wokół tego miejsca zaplanowano ustawienie ławek i stolików wkomponowanych w zieleń, zabawki dmuchane, ul. Białostocka pełni w dalszym ciągu funkcje komunikacyjne, jest oddzielona od skweru pasem zieleni-krzewów, podobnie od strony Gimnazjum.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług z zakresu kultury oraz zieleni rekreacyjnej. Wniosek w części rozpatrzony pozytywnie (miejscowy plan nie może narzucić rozbiórki obiektów).

13

Grupa Fioletowa Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Zamknięcie fragmentu ul. Białostockiej, obecne boisko przy Gimnazjum powinno zostać odnowione i rozbudowane o bieżnię, zaplanowano rozbudowę ścieżki rowerowej i wprowadzenie dużej ilości zieleni, fontanny, placu zabaw, ( nie takiego jak przy blokach), skate parku, ( ponieważ dużo dzieci jeździ do Białegostoku , aby skorzystać z tej rozrywki), restauracja lub cukiernia, tabliczki mówiące o historii Wasilkowa, pojawiła się pomysł usunięcia reklam, większej dbałości o mur wokół Cerkwi, więcej zieleni, ławek, koszy na śmieci.

Wniosek dotyczy zmiany organizacji ruchu kołowego w centrum Wasilkowa, rozwoju turystyki rowerowej, wprowadzeniu usług gastronomicznych i kulturalnych (lokalizacja tabliczek z danymi historycznymi dot. poszczególnych obiektów w Wasilkowie) oraz przeznaczeniu terenów zielonych w centrum na cele zieleni parkowej z obiektami rekreacyjnymi. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która umożliwi wygospodarowanie części przeznaczonej tylko dla pieszych i rowerzystów. Wniosek częściowo rozpatrzony pozytywnie.

14

Grupa Zielona

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Parking dookoła rynku i świateł, kompozycje zieleni, ,ogródek jordanowski, miejsce rekreacyjne przy Gimnazjum.

Wniosek dotyczy lokalizacji parkingów samochodowych w obrębie Rynku, wprowadzeniu skrzyżowań ze światłami oraz zielonego miejsca rekreacyjnego w centrum Wasilkowa. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która umożliwi wygospodarowanie części przeznaczonej na parkingi. Wniosek częściowo rozpatrzony pozytywnie.

15

Grupa Czerwona

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Zaplanowano budowę nowej szkoły, obecny budynek zostanie przystosowany na potrzeby Urzędu Miejskiego, w obecnym budynku urzędu powstanie Dom Kultury, pojawi się plac zieleni z ławkami, kawiarenką i fontanną.

Wniosek dotyczy zmiany funkcji budynku szkoły z usług oświatowych na usługi administracji publicznej oraz kultury w połączeniu z terenami zielonym, przeznaczonymi pod zieleń parkową z rekreacją. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

16

Grupa Niebieska

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Nowa droga rowerowa, remont drewnianych domów, uporządkowanie posesji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - światła na przejściu dla pieszych przy Gimnazjum, więcej zieleni, uporządkowanie reklam na płotach i posiadłościach.

Wniosek dotyczy wprowadzenia ścieżki rowerowej, zmiany organizacji ruchu samochodowego oraz wprowadzeniu zieleni parkowej jako terenów rekreacyjnych w centrum. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która powinna wpłynąć na zmniejszenie ruchu kołowego w obrębie Rynku. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

17

Uczeń x 4

plac zabaw

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

18

Uczeń

trampolina

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

19

Uczeń

boisko

Wniosek dotyczy lokalizacji terenów sportowych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

20

Uczeń x 4

basen

Wniosek dotyczy lokalizacji terenów sportowych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

21

Uczeń

ławki koło szkoły

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

22

Uczeń x 2

siłownia na terenie szkoły SP

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

23

Uczeń

oświetlenie ulicy od Białegostoku do Wasilkowa

Wniosek dotyczy terenów położonych poza konsultowanym terenem. Wniosek bezprzedmiotowy.

24

Uczeń

szkoła spadochroniarska

Wniosek dotyczy pomysłu lokalizacji szkoły spadochroniarskiej. Z uwagi na lokalizację terenu, poddanego konsultacjom w centrum Wasilkowa, konkretna funkcja szkoły spadochroniarskiej w centrum Wasilkowa, nie spełnia wymogów funkcji centro twórczej. Wniosek rozpatrzony negatywnie.

25

Uczeń x 3

ścieżka rowerowa

Wniosek dotyczy lokalizacji ścieżki rowerowej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

26

Uczeń

restauracja

Wniosek dotyczy lokalizacji usług gastronomicznych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

27

Uczeń

rondo przy PKS

Wniosek dotyczy zmiany ruchu kołowego w obrębie Rynku w Wasilkowie. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która powinna wpłynąć na zmniejszenie ruchu kołowego w obrębie Rynku. Wniosek rozpatrzony negatywnie.

28

Rodzic

światła przy przedszkolu Tekakwita

Wniosek dotyczy wprowadzenia przejścia ze światłami przy przedszkolu Tekakwita w Wasilkowie. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która powinna wpłynąć na zmniejszenie ruchu kołowego w obrębie Rynku. Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

29

Mieszkaniec Wasilkowa

zagospodarowanie placu nad rzeką

Wniosek dotyczy terenów położonych poza konsultowanym terenem. Wniosek bezprzedmiotowy.

30

Mieszkaniec Wasilkowa

budowa domów komunalnych

Wniosek dotyczy działań poprawiających dostępność mieszkań komunalnych – nie dotyczy przedmiotu konsultacji społecznych. Wniosek bezprzedmiotowy.

31

Rodzic

sygnalizacja świetlna

Wniosek dotyczy wprowadzenia skrzyżowań ze światłami. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która powinna wpłynąć na zmniejszenie ruchu kołowego centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

32

Mieszkaniec Wasilkowa

fontanna przy Cerkwi

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

38

Mieszkaniec Wasilkowa

szachy na ziemi zrobione z płyt z dużymi figurami

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

33

Mieszkaniec Wasilkowa

park za SP

Wniosek dotyczy zieleni parkowej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

34

Mieszkaniec Wasilkowa

utwardzenie drogi oraz kanalizacja deszczowa

Brak wskazań lokalizacyjnych – ulice na terenie objętym planem są utwardzone i sukcesywnie wyposażane w kanalizację deszczową. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

35

Osoba fizyczna

Pozostawienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w pierzei Rynku pomiędzy ul. Gajną a Mickiewicza z możliwością przebudowy i rozbudowy oraz wprowadzeniem funkcji usługowej jako towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej..

Wniosek do tyczy pozostawienia funkcji zabudowy mieszkaniowej jako podstawowej przy Rynku. Nie jest to funkcja centrotwórcza. Planowane jest pozostawienie funkcji mieszkaniowej, uzupełnionej o zabudowę usługowo-handlową, jako centrotwórczą. Wniosek częściowo rozpatrzony pozytywnie.

wzór raportu z etapu IPK (BIP)Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków i organizacje pozarządowe

działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/300/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 20 listopada 2017 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok.9 lub pocztą elektroniczną na adres: j.owsieniuk@wasilkow.pl

Dokumenty związane z procedurą konsultacyjną zamieszczone są poniżej.

Projekt uchwały o zmianie regulaminu w sprawie stypendii

Formularz konsultacyjny


Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe

działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Wasilków.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 27 września 2017 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. 23 lub pocztą elektroniczną na adres: k.szymanska@wasilkow.pl

Dokumenty związane z procedurą konsultacyjną dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 


 

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe

działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie Statutu Gminy Wasilków.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 27 września 2017 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. 23 lub pocztą elektroniczną na adres: k.szymanska@wasilkow.pl

Dokumenty związane z procedurą konsultacyjną dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.


 

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne w ramach Projektu: 
Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM WASILKOWA”
których celem jest m.in. zebranie opinii i pomysłów mieszkańców 
odnośnie przyszłego zagospodarowania Centrum Wasilkowa.

Aby umożliwić Państwu aktywny udział w konsultacjach uruchomiliśmy panel infoGMINY Wasilkowa, 
dostępny pod adresem:

www.wasilkow.infogmina.eu

Pozwala on każdemu mieszkańcowi oddać swój głos, zgłosić uwagi, postulaty, propozycje, rekomendacje czy wyrazić opinię poprzez wypełnienie interaktywnego formularza. Aby uzyskać do niego dostęp musimy wcześniej założyć konto oraz zalogować się używając przycisków w prawym, górnym rogu panelu.

Pamiętaj też, że zawsze możesz  złożyć wniosek w tradycyjny sposób składając do Urzędu wypełniony ”Formularz konsultacji społecznych” dostępny w załączniku u dołu strony. Wniosek możesz także wysłać pocztą czy drogą mailową na adres: kancelaria @ wasilkow.pl

Zachęcamy gorąco do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych.  
Czekamy na Państwa wnioski.

Więcej informacji o konsultacjach: www.konsultacjewasilkow.pl

 


W dniach 27-28 maja w Gimnazjum w Wasilkowie odbyły się Warsztaty Przyszłości Wasilkowa w ramach Projektu: „Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM WASILKOWA”.  

Moderatorki warsztatów rozpoczęły od przedstawienia celów spotkania:

•         poznanie wszystkich argumentów dotyczących przyszłego zagospodarowania Centrum Wasilkowa

•         zapoznanie się z wymogami prawa i opiniami ekspertów

•         zebranie opinii i pomysłów mieszkańców na zaprowadzenie ładu przestrzennego

•         wspólne wypracowanie rozwiązań wpływających na harmonijną strukturę obszaru

•         zaprojektowanie przestrzeni z uwzględnieniem walorów architektonicznych i urbanistycznych

Następnie głos zabrał planista, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pan Przemysłów Lipiński, który podkreślił, że istotny jest udział mieszkańców na wczesnym etapie tworzenia planu, a rolą mieszkańców jest stworzenie długofalowej wizji rozwoju obszaru Centrum Wasilkowa w taki sposób, aby odpowiadał ich potrzebom rozwojowym w długim okresie czasowym.

Dalszą część spotkania prowadził prof. Jerzy Uścinowicz. Na początku miała miejsce prezentacja zdjęć dawnego Wasilkowa, a także obrazujących stan współczesny. Następnie grupa wybrała się na spacer historyczny po ścisłym Centrum Wasilkowa. Oglądano stan obiektów, a także dyskutowano o możliwych przekształceniach tego obszaru w zakresie funkcji oraz rozwiązań, m.in. komunikacyjnych.

Po spacerze prof. Jerzy Uścinowicz pokazał możliwe rozwiązanie urbanistyczne, jakim jest zagospodarowanie rynku miejskiego w Choroszczy.

W dalszej części spotkania miała miejsce część warsztatowa. Uczestnicy omawiali podstawowe wartości, jakie widzą w Centrum Wasilkowa. Są to m.in.: zieleń, cerkiew, kościół, budynki, skwer przy cerkwi, szkoła, miejsce rekreacyjne, ul. Białostocka (odnowiona), spokój, cisza, mniejszy ruch niż w Białymstoku, lodziarnia.

Kolejno w grupach pracowali nad listą rzeczy, która im się w Centrum miasta nie podoba, m.in. zaniedbane budynki, brak monitoringu, krótka ścieżka rowerowa, boisko gimnazjalne, kolor budynku banku, bezdomne, agresywne psy biegające po ciemnych uliczkach, brak świateł na przejściu dla pieszych przy gimnazjum, zbyt mało ławek, duży ruch samochodowy, brak obiektów gastronomicznych, stacja benzynowa (pozostałości), zaniedbany stadion, brak bieżni na boisku, brak miejsc dla rozwoju kultury, mało zieleni w Centrum.

Kolejno uczestnicy zostali podzieleni na 7 grup (gr. biała, zielona, fioletowa, czerwona, brązowa, żółta, niebieska) i pracowali nad pomysłami na zmiany na obszarze Centrum Wasilkowa. Analizowano potrzeby różnych grup społecznych – młodzieży, seniorów, pieszych, turystów, rowerzystów i innych.

Drugiego dnia warsztatów poszczególne grupy pracowały nad wyborem jednego z pomysłów i przygotowaniem prezentacji dla pozostałych uczestników.  

Ostatnim etapem warsztatów było głosowanie. Każdy uczestnik spotkania mógł oddać głos na wybrany przez siebie projekt, przy czym bez możliwości głosowania na projekt stworzony przez siebie.

Największe uznanie zyskał projekt grupy fioletowej złożonej z młodzieży Gimnazjum:

Zielona strefa przyszłości/grupa fioletowa

Zaplanowano zamknięcie fragmentu ul. Białostockiej. Obecne boisko przy gimnazjum powinno zostać odnowione i rozbudowane o bieżnię. Zaplanowano budowę ścieżki rowerowej i wprowadzenie dużej ilości  zieleni, fontanny , placu zabaw (nie takiego jak przy blokach), skate parku, ponieważ dużo młodzieży jeździ do Białegostoku by skorzystać z tej rozrywki)  , restauracji lub cukierni, a także tabliczek mówiących o historii Wasilkowa. Pojawił się pomysł usunięcia reklam. Zauważono potrzebę większej dbałości o mur wokół cerkwi a także wprowadzenie w tej okolicy większej ilości zieleni, ławek i czarnych koszy na śmieci.

 Spotkanie zakończono podsumowaniem dotyczącym tego, co najbardziej podobało się uczestnikom i co wynoszą z dwudniowych warsztatów. Pojawiły się następujące głosy:

 1. Cenny jest fakt dyskutowania, wymiany opinii

 2. Budująca wysoka frekwencja, obecna młodzież i seniorzy, wielopokoleniowość

 3. Możliwość pokazania swojej wizji Wasilkowa

 4. Integracja międzypokoleniowa

 5. Nacisk na walory historyczne, możliwość połączenia różnych pomysłów

 6. Konsultacje są bardzo potrzebne, by poznać oczekiwania mieszkańców. Bardzo dobrze, że są organizowane.

 7. Zrozumiałam, że zmiany zależą od ciebie i ode mnie. Dobrze, że coś się dzieje.

 8. Teraz ważne jest bycie konsekwentnym w dążeniu do planów.

 9. Cieszy ilość i jakość pomysłów.

 10.  Cieszę się, że ktoś się liczy z moim zdaniem.

Zebrano również opinie za pomocą ankiety ewaluacyjnej. Na tym spotkanie zakończono.

Szerzej na temat warsztatów – Opr. Agnieszka Maszkowska>>

   

 


Burmistrz Wasilkowa Mirosław  Bielawski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy
 do udziału w Happeningu w ramach projektu
 „Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 CENTRUM WASILKOWA”
 ,
który odbędzie się:
3 czerwca (w najbliższą sobotę) 
podczas „Dni Wasilkowa 2017”, na Stadionie Miejskim w Wasilkowie.

W ramach Happeningu, w jednym z namiotów Urzędu Miejskiego w pobliżu sceny odbędzie się Gra Miejska, która będzie dostosowana i skierowana do wszystkich mieszkańców (w różnych grupach wiekowych). Gra zakłada interaktywność: działania na planszy połączone z aktywnością ruchową i intelektualną uczestników.

Podczas Happeningu odbędzie się też Konkurs Historyczny. Zapraszamy Państwa do czynnego udziału oraz wypełnienia specjalnie przygotowanych ankiet, dzięki którym będziecie mogli oddać swój głos w sprawie zagospodarowania Centrum Naszego Miasta - obszaru położonego w bezpośrednim sąsiedztwie głównej drogi komunikacyjnej przebiegającej przez Wasilków, w ciągu ulic Białostockiej i Grodzieńskiej, o powierzchni około 12 ha.

Drodzy mieszkańcy macie szansę wypowiedzieć się jak chcecie, aby wyglądało to miejsce w przyszłości. Co chcecie, aby się tam znalazło? Co należałoby zmienić? Co warto wyeksponować? Jeśli chcecie oddać swój głos – zapraszam do uczestniczenia w Happeningu.

Więcej o konsultacjach społecznych dowiecie się Państwo na specjalnie utworzonej stronie: 

 

www.konsultacjewasilkow.pl

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski


Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

 

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: brak tytułu złożonej w trybie pozakonkursowym przez Kyokushin Team Wasilków, ul. Krzywa 28, 16-010 Wasilków (zarejestrowany w rejestrze Starostwa Powiatowego w Białymstoku pod. nr SP.4222.2.2013).

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 31 maja 2017 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

·       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl

 

Załączniki:

 

Oferta 19a Kyokushin Team Wasilków


Burmistrz Wasilkowa zaprasza

wszystkich mieszkańców gminy, w tym:

Młodzież, Seniorów, Przedsiębiorców, Samorządowców, Radnych,

Sołtysów, Przedstawicieli Duchowieństwa, Organizacje Pozarządowe  

na

Warsztat Przyszłości Wasilkowa

Future City Game”

 w ramach Projektu:

„Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM WASILKOWA”

  

 • 27 maja (sobota) od godz. 11:00 ……………………………………………spacer i warsztat

 • 28 maja (niedziela) od godz. 11:00 …………………………………………prezentacja i głosowanie

 Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, ul. Mickiewicza 2

 W programie m.in.  

 • Spacer badawczy po Centrum Wasilkowa z przewodnikiem, który opowie o potencjale Wasilkowa, historii miasta, itp. Wezmą w nim udział m.in. specjaliści ds. planowania przestrzennego, urbaniści, architekci oraz przedstawiciele urzędu.

 • Warsztaty przyszłości, podczas których mieszkańcy podzieleni na zespoły pod okiem moderatorów i animatorów będą budować wizję Wasilkowa za 10, 20, a nawet 50 lat.  Na prezentację najciekawszych pomysłów zostaną zaproszeni m.in. przedstawiciele władz, duchowieństwa, radni, sołtysi oraz inne osoby pełniące ważne funkcje w gminie. Uczestnicy spotkania po obejrzeniu prezentacji zagłosują na jeden pomysł, który zostanie rekomendowany dla władz miasta jako najbardziej efektywne rozwiązanie.

Zgłoszenie uczestnictwa pod nr tel.: 85 71-85-400 w. 26

lub e-mail: konsultacje@wasilkow.pl 

(podając swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu)

 Przyjdź i weź udział w budowaniu przyszłości Wasilkowa!

Zapraszam serdecznie.

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski

* Przestrzeń dyskusji zostanie dostosowana do osób niepełnosprawnych, którym Urząd oferuje 
bezpłatny dowóz na wydarzenie, co należy zgłosić do 25 maja.

Więcej informacji o konsultacjach na stronie: www.konsultacjewasilkow.pl


Gmina Wasilków przystąpiła do projektu  „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”  realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Główne rezultaty projektu to:
przeprowadzone poszerzone (wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów) konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,
przedłożone do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego,
unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte na systemie informacji przestrzennej.

KORZYŚCI DLA WASILKOWA
W ramach projektu, Gmina Wasilków zostanie objęta wsparciem (finansowym, organizacyjnym i merytorycznym) w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Wasilkowa” (Uchwała nr XXX/228/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”)).

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje takie są ważnym elementem procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie. W ramach projektu pracownicy samorządowi w gminach otrzymają m.in. pomoc w postaci szkoleń i doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, oraz innowacyjnych metod i narzędzi (w szczególności narzędzie typu GIS) prowadzenia konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych. Pozwoli to na trwałe zwiększenie potencjału instytucjonalnego gminy w tym zakresie.

Dla Gminy Wasilków został opracowany Indywidualny Plan Konsultacji uwzględniający jej potrzeby i specyfikę. Na realizację opracowanego planu gmina otrzymała dotację w formie grantu w wysokości: 44.610,00 zł, oraz techniczne i merytoryczne wsparcie eksperckie. W szczególności, w ramach projektu zostanie wykonane i wdrożone unikalne narzędzie internetowe oparte o system GIS Podlasia, które będzie wykorzystane w procesie konsultacji społecznych dokumentów planistycznych gmin.

Czego będą dotyczyły konsultacje w Wasilkowie?
Konsultacje będą dotyczyły miasta Wasilkowa. Obszar konsultowany położony jest w centralnej części Wasilkowa, w bezpośrednim sąsiedztwie głównej drogi komunikacyjnej, przebiegającej przez Wasilków – ciągu ulic Białostockiej i Grodzieńskiej, o powierzchni około 12 ha, obejmujący Rynek w Wasilkowie z zabudową przylegającą do niego oraz tereny przyległe do części ulicy Białostockiej, prowadzącej do Rynku, i części ulicy Grodzieńskiej, wychodzącej z Rynku. Obszar objęty opracowaniem stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowo-handlowej, usług administracyjnych, oświatowych i usług sakralnych oraz przestrzeń publiczna stanowiąca Rynek.

Cele konsultacji w Wasilkowie:
poznanie wszystkich argumentów dotyczących przyszłego zagospodarowania Centrum Wasilkowa
zapoznanie się z wymogami prawa i opiniami ekspertów
zebranie opinii i pomysłów mieszkańców na zaprowadzenie ładu przestrzennego
wspólne wypracowanie rozwiązań wpływających na harmonijną strukturę obszaru
zaprojektowanie przestrzeni z uwzględnieniem walorów architektonicznych i urbanistycznych

Okres realizacji konsultacji: 24 kwiecień 2017 r. – 31 październik 2017 r.

Metody konsultacji w Wasilkowie

 1. Analiza fotograficzna ................................................................................. maj 2017

 2. Mapy interaktywne ....................................................................maj – listopad 2017

 3. Internetowe forum planowania przestrzeni ................................. maj – listopad 2017

 4. Warsztat przyszłości - Future City Game .........................................27 – 28 maja 2017

 5. Dni Otwarte z punktem konsultacyjnym - Happening .........................3 czerwca 2017

 6. Informacja o wynikach konsultacji i wnioskach do planu...................grudzień 2017

Więcej informacji o konsultacjach na stronie: www.konsultacjewasilkow.pl


Informacja o konsultacjach.

Burmistrz Wasilkowa informuje, iż od dnia 22 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r trwają konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

a) protokołowanego, bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy Wasilków na którym nastąpi prezentacja projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz będzie możliwość składania wniosków, uwag i opinii; spotkanie odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Białostocka 19.

b) spaceru badawczego z mieszkańcami Miasta Wasilków w granicach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, który rozpocznie się 16 maja 2017 r. o godzinie 16.00 na skwerze przy Cerkwi. Podczas spaceru nastąpi prezentacja projektu uchwały oraz możliwe będzie składanie wniosków, uwag i opinii dotyczących obszaru.

c) Poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym” (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia) w przedmiocie konsultacji. Formularze można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@wasilkow.pl w dniach od 22 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, oraz „Formularz konsultacyjny” są dostępne od 22 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r. do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.wasilkow.pl. Wnioski uwagi i opinie zgłoszone w trakcie trwania akcji informacyjnej będą uwzględniane, jako złożone w trakcie konsultacji społecznych.

Formularz konsultacyjny

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacj


 Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywizacja i wsparcie Orlików – dziecięcego zespołu piłkarskiego KS Studzianki” złożonej w trybie pozakonkursowym przez KS Studziankizarejestrowany w rejestrze Starostwa Powiatowego w Białymstoku pod nr SP.4222.10.2011.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie www.wasilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 27.03.2017 r. (poniedziałek) do godz. 8.00 w formie pisemnej:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl

Załączniki:

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego


Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków i organizacje pozarządowe

działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Wasilków

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 17 lutego 20167 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok.8 lub pocztą elektroniczną na adres: u.kosinska@wasilkow.pl

Dokumenty związane z procedurą konsultacyjną zamieszczone są poniżej.


 

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków i organizacje pozarządowe

działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wasilków, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 17 lutego 2017 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok.9 lub pocztą elektroniczną na adres: j.owsieniuk@wasilkow.pl

Dokumenty związane z procedurą konsultacyjną zamieszczone są poniżej.


 

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków i organizacje pozarządowe

działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 17 lutego 2017 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok.9 lub pocztą elektroniczną na adres: j.owsieniuk@wasilkow.pl

Dokumenty związane z procedurą konsultacyjną zamieszczone są poniżej.


Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków i organizacje pozarządowe

działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie zmiany nadanego Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wasilkowie.


Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać

w terminie do 17 lutego 2017 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie (Biuro Obsługi Interesanta)

lub pocztą elektroniczną na adres: mops_wasilkow@wp.pl

Dokumenty związane z procedurą konsultacyjną zamieszczone są poniżej.


INNE

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie