Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2016 roku

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 23 lutego 2016 r. do godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok.25 lub pocztą elektroniczną na adres: p.kruszewski@wasilkow.pl

Dokumenty związane z procedurą konsultacyjną zamieszczone są poniżej.UWAGI POKONSULTACYJNE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2016 roku.

L.p

Zapis w projekcie uchwały, do której zgłaszane są uwagi wraz z numer paragrafu, ustępu, punktu

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia paragrafu, ustępu, punktu) ewentualnie propozycja nowego zapisu w projekcie uchwały

Uzasadnienie

Stanowisko gminy

§ 6. 1. b.

okresowy – w odniesieniu do większych obszarów Gminy Wasilków

§ 6. 1. b.

okresowy – w odniesieniu do większych obszarów Gminy w Wasilkowie nie mniej niż jeden raz na kwartał

Okres powinien zawierać jakieś bardziej konkrety termin, np. raz na kwartał, raz na miesiąc, raz na rok. Wskazane byłoby też powiadomienie właścicieli zwierząt domowych o terminie odławiania, np. na tablicy ogłoszeń, portalach itp.

Uwzględniono częściowo

Uwagi:

§ 6 ust. 1 lit. b załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

„b) okresowy, nie mniej niż jeden raz w roku – w odniesieniu do większych obszarów Gminy Wasilków.”

Uzasadnienie:

Z uwagi brak konkretnych okresów przeprowadzania odłowów bezdomnych zwierząt z większych obszarów Gminy Wasilków zasadnym jest wskazanie minimalnej częstotliwości ich przeprowadzania.

Natomiast wobec prowadzenia stałego odławiania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wasilków minimalną częstotliwość ustalono na co najmniej jeden raz w roku.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie