Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wasilkowie w dn. 26 listopada 2015 r, Radni Miejscy podjęli uchwalę o przyjęciu Programu współpracy na rok 2016 Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Poniżej publikujemy treść Programu.

Dziękujemy wszystkim Organizacjom Pozarządowym za aktywny udział w konsultacjach i przesyłanie uwag,

 

Wszystkie Państwa uwagi zebraliśmy i prezentujemy poniżej

L.p

Zapis w Programie na 2016 rok do którego
zgłaszane sš uwagi wraz z numer paragrafu, ustępu, punktu

Sugerowana zmiana (konkretna
propozycja nowego brzmienia paragrafu, ustępu, punktu) ewentualnie propozycja nowego zapisu w projekcie Programu na 2016
rok

Uzasadnienie

Podmiot zgłaszajšcy

Stanowisko gminy

1. 

Rozd. 2  pkt 2a

poprawa jakoœci życia, poprzez pełniejsze
zaspokajanie potrzeb mieszkańców

współpraca z Organizacjami przy tworzeniu i
realizowaniu planów działań zmierzajšcych do poprawy jakoœci życia, poprzez
pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców

Uważam, poprawa jakoœci życia nie należy do
działań Gminy, natomiast umowa powinna obejmować tylko relacje/działania itp.
pomiędzy Gminš a Organizacjami.

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich”

w Dšbrówkach

Nie przyjęto

Uzasadnienie:

Propozycja
zapisu nie odpowiada koncepcji formułowania celów. Proponowany zapis w częœci
o brzemieniu „tworzenie i realizowanie planów działań zmierzajšcych do
poprawy jakoœci życia” odpowiada zapisom zawartym w Rozdziale 5 „Formy
współpracy”

2.

Rozdział 5, punkt 1, ppkt 8:
założenie i prowadzenie przez Gminę bazy danych Organizacji realizujšcych
zadania publiczne z terenu Gminy,

Rozdział 5, punkt 1, ppkt 8:
założenie i prowadzenie przez Gminę bazy danych Organizacji działajšcych na
terenie Gminy i/lub posiadajšcych swojš siedzibę na jej terenie,

Organizacje, które realizujš zadania publiczne
z terenu gminy, nie sš wszystkimi działajšcymi bšdŸ zarejestrowanymi na
terenie Gminy organizacjami. Naszym zdaniem warto, aby baza organizacji
zawierała wszystkie organizacje, również te, które zawierajš potencjał do
realizacji zadań publicznych.

Stowarzyszenie

„Bajeczne Sochonie”

Przyjęto

 

3.

Rozdział 5, 2. W sytuacji
wystšpienia uzasadnionych potrzeb Burmistrz może ogłosić otwarte konkursy na
realizację innych zadań Gminy, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne.

Propozycja przeniesienia tego punktu do rozdziału
6.

Tematycznie zbieżny z rozdziałem 6, a nie 5.

Stowarzyszenie

„Bajeczne Sochonie”

 

Przyjęto

 

4.

Rozdział 5, 3. O kolejnoœci i rozmiarze realizowanych zadań decydujš
priorytety przyjęte w Rozdziale 6. Programu.

 

Propozycja przeniesienia tego punktu do
rozdziału 8.

Tematycznie zbieżny z rozdziałem 8, a nie 5.

Stowarzyszenie

„Bajeczne Sochonie”

Przyjęto

 

5.

Rozd. 6 pkt 1

uzupełnienie

Aktywizacja osób starszych oraz propagowanie
integracji międzypokoleniowej

Działanie bardzo istotne wobec istniejšcej
obecnie dewaluacji rodziny wielopokoleniowej

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich”

w Dšbrówkach

Przyjęto

Uwagi:

Dodano do Rozdz.  6 ust. 8 „W zakresie działalnoœci
wspomagajšcej rozwój wspólnot i społecznoœci lokalnych”

6.

Rozd. 6 pkt 4

uzupełnienie

 

Upowszechnianie kształcenia ustawicznego oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

 

Jest to wymóg dzisiejszego rynku pracy, a
zarówno działań uœwiadamiajšcych koniecznoœć ustawicznego się kształcenia jak
i oferty szkoleniowej dostępnej w Gminie dla osób
dorosłych brak

 

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich”

w Dšbrówkach

Przyjęto

Uwagi:

Dodano do
Rozdz. 6 ust. 3 „W zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej”

7.

Rozdział 6, punkt 4

 

Dodać ppkt 3.: wspieranie
cennych inicjatyw naukowych, edukacyjnych, wychowawczych.

Proponowane w programie formy współpracy w
punkcie 4 sš skierowane wyłšcznie do wšskiej grupy odbiorców: dzieci zdolnych
oraz dzieci z większymi potrzebami edukacyjnymi. Proponujemy rozszerzyć punkt
4 o możliwoœć działań skierowanej do szerszej grupy odbiorców, nie
mieszczšcej się w wyżej wskazanych grupach.

Stowarzyszenie

„Bajeczne Sochonie”

Przyjęto

 

8.

Rozdział 6, punkt 6: W zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu:

Rozdział 6, punkt 6: W zakresie upowszechniania
kultury fizycznej, sportu i turystyki:

Jeżeli w podpunkcie 1 tego punktu wskazujemy
na turystykę, to uważamy, iż w powinna ona znaleŸć sie również w punkcie 6.

Stowarzyszenie

„Bajeczne Sochonie”

Przyjęto

Uwagi:

Rozdział 6,
punkt 6 otrzymuje brzmienie „
W
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki”

Uzasadnienie:

Zgodnie z
Ustawš z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie –
sport
wraz z wychowaniem fizycznym
i rehabilitacjš ruchowš składajš się na kulturę
fizycznš
.

9.

Rozdział 6, punkt 6, ppkt
1:
propagowanie i
upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki,

Rozdział 6, punkt 6, ppkt
1:
propagowanie
i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

Jeżeli w punkcie 6 wskazujemy na kulturę fizycznš
i sport, uważamy iż sport również powinien być propagowany i upowszechniany.

Stowarzyszenie

„Bajeczne Sochonie”

Przyjęto

Uwagi:

Rozdział 6,
punkt 6 otrzymuje brzmienie „
W
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki”

Uzasadnienie:

Zgodnie z
Ustawš z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie –
sport
wraz z wychowaniem fizycznym
i rehabilitacjš ruchowš składajš się na kulturę
fizycznš
.

10.

Rozdział 6, punkt 7

Dodać ppkt 3:
wspieranie cennych inicjatyw z zakresu ekologii, ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, ochrony zwierzšt.

Zaproponowane w Programie podpunkty sš mocno
ograniczone. Proponowany przez nas zapis rozszerza możliwe działania w tym
zakresie.

Stowarzyszenie

„Bajeczne Sochonie”

Przyjęto

Uwagi:

Uwzględniajšc
wszystkie zgłoszone uwagi do Rozdziału 6 ust. 7 (w tym uwagi zawarte w pkt 11 niniejszego zestawienia uwag pokonsultacyjnych)
otrzymuje on brzmienie „W zakresie ochrony przyrody”

Uzasadnienie:

Zapis Rozdziału
6 ust. 7, który otrzymał brzmienie „W zakresie ochrony przyrody” został
dostosowany do definicji zawartej w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody

 

Uwagi:

Do Rozdziału
6, ust. 7 dodano punkt , który otrzymuje brzmienie: „ochrona roœlin, zwierzšt
i krajobrazu”

11.

Dotyczy Rozdz. 6 ust. 7

 W zakresie ekologii
i ochrony zwierzšt

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

1) edukacja ekologiczna,

2) opieka nad bezdomnymi zwierzętami

3) wspieranie działań na rzecz ochrony

œrodowiska,

4) przeciwdziałanie niszczeniu œrodowiska

naturalnego,

5) ochrona zasobów przyrodniczych Parku

Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wraz z

otulinš i obszarami NATURA 2000

 

Stowarzyszenie „

Dolina Czarnej”

Przyjęto

Uwagi:

Uwzględniajšc wszystkie
zgłoszone uwagi do Rozdziału 6 ust. 7 (w tym uwagi zawarte w pkt 10 niniejszego zestawienia uwag pokonsultacyjnych)
otrzymuje on brzmienie

„W zakresie ochrony
przyrody”

Uzasadnienie:

Zapis Rozdziału 6 ust. 7
został dostosowany do definicji zawartej w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody

 

Uwagi:

Do Rozdziału 6, ust. 7 dodano punkt , który
otrzymuje brzmienie: „
ochrona zasobów
przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wraz z otulinš i
obszarami NATURA 2000”

Uzasadnienie:

Zważywszy, że Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody wprowadza ogólne pojęcie parków
narodowych i krajobrazowych jako form ochrony przyrody, zasadne jest
ograniczenie jej do obszaru Puszczy Knyszyńskiej, ze względu na zasięg
terytorialny działań gminy Wasilków.

12.

Rozdział 6, punkt 8

Dodać ppkt 4: Wspieranie
cennych inicjatyw z zakresu rozwoju wspólnot i społecznoœci lokalnych

Zaproponowane w Programie podpunkty sš mocno
ograniczone. Proponowany przez nas zapis rozszerza możliwe działania w tym
zakresie.

Stowarzyszenie

„Bajeczne Sochonie”

Przyjęto

 

13.

Rozdział 9

Wysokoœć œrodków
przeznaczonych na realizację Programu

Planowana wysokoœć œrodków,
jakie Gmina przewiduje przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Programie wynosi
350.000zł.

 

Rozdział 9

Wysokoœć œrodków
przeznaczonych na realizację Programu

Planowana wysokoœć œrodków,
jakie Gmina przewiduje przeznaczyć na realizację poszczególnych zadań ujętych
w Programie wynosi:

1.

W zakresie pomocy społecznej: …zł

2. W zakresie
ochrony i promocji zdrowia: ….zł

3. W zakresie
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej: ……zł

4. W zakresie nauki, edukacji, oœwiaty
wychowania ….zł

5. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji: ….zł

6. W zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu: ….zł

7. W zakresie ekologii i ochrony zwierzšt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: …zł

8. W zakresie działalnoœci wspomagajšcej
rozwój wspólnot i społecznoœci lokalnych: ……zł

Nie wiadomo w sumie ile pieniędzy przewidziane
jest dla NGO-sów a ile dla klubów sportowych.
Domniemywać należy bowiem, że w w/w kwocie sš również œrodki zarezerwowane
dla klubów.

Podlaskie Stowarzyszenie Dużych Rodzin

Przyjęto

Uwagi:

Szczegółowy
rozdział œrodków jest możliwy jedynie przy uwzględnieniu rozdziału œrodków w
Budżecie Gminy.

Program
zostanie uzupełniony o zgłoszone uwagi po zatwierdzeniu Budżetu Gminy na 2016
r. w zakresie dostosowanym do jego zapisów.

14.

2) wspólne opracowanie założeń do programu,

?

Ewaluacja programu za 2014 rok, z którego
wynikały wnioski do opracowania programu na 2016 rok

Podlaskie
Stowarzyszenie Dużych Rodzin

Dotyczy
Rozdz. 11 ust. 1 pkt. 2)

15. 

Rozdział 12

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert

4. Burmistrz prowadzi rejestr zgłoszonych
przedstawicieli i spoœród nich powołuje osoby reprezentujšce Organizacje w
komisji konkursowej, bioršc pod uwagę ograniczenia wynikajšce z ustawy. W
przypadku braku możliwoœci powołania 3 przedstawicieli Organizacji, komisja
konkursowa pracuje w składzie mniejszym niż 6 osób.

 

Rozdział 12

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert

4. Burmistrz prowadzi rejestr zgłoszonych
przedstawicieli i spoœród nich powołuje osoby reprezentujšce Organizacje w
komisji konkursowej, bioršc pod uwagę ograniczenia wynikajšce z ustawy. Komisja
powołana zostanie na co najmniej 7 przed pierwszym planowanym. posiedzeniem

W przypadku braku możliwoœci powołania 3 przedstawicieli Organizacji, komisja
konkursowa pracuje w składzie mniejszym niż 6 osób.

W przecišgu przynajmniej siedmiu dni
potencjalny członek komisji jest w stanie przełożyć prace własne, zawodowe,
aby móc uczestniczyć posiedzeniu komisji. Pamiętać należy ze członkowie
Stowarzyszeń sš osobami pracujšcymi.

Podlaskie Stowarzyszenie Dużych Rodzin

Przyjęto

Uwagi:

Do Rozdziału 12 dodano ustęp, który otrzymuje brzmienie:
Komisja jest powoływana w terminie co najmniej 7 dni przed pierwszym
planowanym posiedzeniem.

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 12 listopada 2015 r. do godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. 14 lub pocztą elektroniczną na adres: u.kosinska@wasilkow.pl

Dokumenty dotyczące programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami zamieszczone są poniżej.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie