Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w

placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wasilków za ich osiągnięcia w zakresie pracy

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać za pomocą formularza konsultacyjnego (poniżej)

w terminie do 16 marca 2016 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok.09

lub pocztą elektroniczną na adres: j.owsieniuk@wasilkow.pl.

Projekt uchwały można też opiniować za pośrednictwem portalu do konsultacji społecznych

http://konsultacje.soclab.org.pl/

Dokumenty związane z procedurą konsultacyjną zamieszczone są poniżej.

UWAGI POKONSULTACYJNE

do projektu w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wasilków za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Lp.

Zapis do projektu w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wasilków za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; do którego zgłaszane są uwagi wraz z numer paragrafu, ustępu, punktu

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia paragrafu, ustępu, punktu) ewentualnie propozycja nowego zapisu w projekcie w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wasilków za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Uzasadnienie

Podmiot zgłaszający

Stanowisko gminy

1

Brak proponowanej zmiany w konsultowanym regulaminie

Dodanie paragrafu/punktu do Regulaminu, który uwzględniać będzie głos/opinię uczniów w sprawie typowania nauczycieli do nagrody, oceny pracy nauczycieli oraz zasad przyznawania nagród nauczycielom itp.

Skoro nagrody mają potwierdzać bardzo dobrą ocenę pracy nauczyciela, to zdecydowanie brakuje mi w regulaminie głosu uczniów. Uważam, że dzieci i młodzież też może mieć wiele cennych spostrzeżeń na temat prowadzonych lekcji i tego co dzieje się w szkole

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach

Nie przyjęto

Uzasadnienie:

Tryb przyznawania nagród musi być zgodny z przepisami prawa. Ustawa o systemie oświaty określiła wyraźnie kompetencje samorządu uczniowskiego, nie ma w nim zapisu odnośnie zasięgania opinii w zakresie przyznawania nagród dla nauczycieli.

2

Rozdział 4 § 6 ust. 2 pkt 1 „troszczy się o mienie placówki oświatowej i polepszenie bazy dydaktycznej”

Usunięcie w całości

Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie. Wskazane kryteria zaś, powinny wchodzić w zakres służbowych obowiązków dyrektora.

Stowarzyszenie Studzianki

Przyjęto

Uwagi:

Do uzyskania Nagrody Burmistrza konieczne jest nienaganne i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków dyrektora placówki oświatowej i w związku z czym zmodyfikowano § 6 ust. 2 „Nagroda Burmistrza Wasilkowa może być przyznana dyrektorowi, który wzorowo wypełnia obowiązki służbowe wynikające z przepisów prawa (m. in. w zakresie dysponowania środkami finansowymi placówki oświatowej, kierowania zakładem pracy, zapewnienia odpowiedniego dydaktycznego i wychowawczego poziomu pracy placówki oświatowej oraz warunków organizacyjnych), spełnia odpowiednio warunki określone w § 5 ust. 2 oraz co najmniej cztery z następujących kryteriów:…”

3

Rozdział 4 § 6 ust. 2 pkt 2 „dba o pozytywny wizerunek placówki oświatowej w środowisku lokalnym, w tym podejmuje działania na rzecz promocji placówki w środowisku zewnętrznym”

Dba o pozytywny wizerunek placówki oświatowej w środowisku lokalnym, inicjuje działania na rzecz środowiska lokalnego i jego integracji, w tym współpracując z organizacjami pozarządowymi; podejmuje działania na rzecz promocji placówki w środowisku zewnętrznym

Szkoły powinny pełnić rolę ośrodków rozwoju, miejsca edukacji ale i wydarzeń kulturalnych, sportowych, miejsca spotkań. Powinny integrować społeczeństwo. Mieszkańcy powinni efektywnie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę np: sale, boiska,

Stowarzyszenie Studzianki

Przyjęto

4

Rozdział 4 § 6 ust. 2 pkt 3 „dba o wysoki poziom pracy placówki oświatowej poprzez realizację prawidłowej polityki kadrowej i właściwą organizację pracy”

Usunięcie w całości

Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie. Wskazane kryteria zaś, powinny wchodzić w zakres służbowych obowiązków dyrektora.

Stowarzyszenie Studzianki

Przyjęto

Uwagi:

Zawarte w wierszu 2.

5

Rozdział 4 § 6 ust. 2 pkt 4 „dba o wysoki poziom nauczania przez właściwy dobór programów nauczania, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, opracowywanie i wdrażanie programów i rozwiązań innowacyjnych w placówce oświatowej oraz wzbogacanie jej oferty edukacyjnej”

Opracowuje i wdraża innowacyjne programy i rozwiązania w placówce oświatowej, wzbogaca jej ofertę edukacyjną

Właściwy dobór programów nauczania wynika z rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej, podstawy programowej. Nadzór pedagogiczny powinien wchodzić w zakres obowiązków dyrektorów.

Stowarzyszenie Studzianki

Przyjęto

6

Rozdział 4 § 6 ust. 2 pkt 6 „kształtuje dobry klimat wychowawczy w placówce oświatowej przez stawianie odpowiednich wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom niepedagogicznym placówki oraz umiejętne kształtowanie stosunków międzyludzkich”

Usunięcie w całości

Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie. Wskazane kryteria, zaś, powinny wchodzić w zakres służbowych obowiązków dyrektora.

Stowarzyszenie Studzianki

Przyjęto:

Uwagi:

Zawarte w wierszu 2.

7

Rozdział 4 § 6 ust. 2 pkt 7 „realizuje terminowo i skutecznie zadania wynikające z przepisów prawa”

Usunięcie w całości

To tak, jakby przyznać nagrodę za stanowisko i przychodzenie do pracy.

Stowarzyszenie Studzianki

Przyjęto:

Uwagi:

Zawarte w wierszu 2.

8

Rozdział 4 § 6 ust. 2, pkt 8 „prawidłowo współpracuje ze wszystkimi organami placówki oświatowej, związkami zawodowymi i organem prowadzącym”

Usunięcie w całości

Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie. Wskazane kryteria, zaś, powinny wchodzić w zakres służbowych obowiązków dyrektora.

Stowarzyszenie Studzianki

Przyjęto:

Uwagi:

Zawarte w wierszu 2.

9

Rozdział 4 § 6 ust. 2 pkt 9 „wykazuje się szczególną dbałością w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej placówki oraz racjonalnie pozyskuje i wydatkuje środki pozabudżetowe”

Pozyskuje środki pozabudżetowe poprzez fundraising, granty, projekty itp.

Prowadzenie gospodarki finansowej placówki oświatowej określa prawo, nie można przyznać nagrody za to, że osoba zarządzającą placówką nie zdefraudowała środków publicznych.

Stowarzyszenie Studzianki

Przyjęto:

Uwagi:

Zmodyfikowano zapis „ pozyskuje dla placówki oświatowej dodatkowe środki z różnych źródeł (tj. fundraising, granty, projekty itp.)”

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie