Informacja dotycząca wniosków o przyznanie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom

W związku z ogłoszonym na początku grudnia br. Programem Stypendialnym

apelujemy o prawidłowe wypełnianie wniosków
o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego 
szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków

Przypominamy założenia Programu Stypendialnego>>

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego powinien zawierać: dane kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły oraz klasa), średnią ocen za ostatni rok szkolny (potwierdzoną przez dyrektora szkoły) i opis osiągnięć kandydata. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Braki formalne we wniosku należy uzupełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Wnioski niekompletne, które zostaną ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie