Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania części gruntów wsi Studzianki

Ilustracja do artykułu GWREWYW.jpg

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów
wsi Studzianki w Gminie Wasilków
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Teren objęty planem obejmuje część działki o nr 64/7 w obrębie wsi Studzianki, która ma być przeznaczona pod wytwórczość i usługi.

Ww. projekt z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony w terminie od 23 lutego do 16 marca 2021 r. w pokoju nr 4 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasikowie przy ul. Białostockiej 7 w godzinach pracy Urzędu

 

Szczegóły:

http://www.bip.wasilkow.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/obwieszczenia_dotyczace_procedur_planistycznych/obwieszczenie-w-sprawie-wylozenia-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-gruntow-wsi-studzianki-w-gminie-wasilkow.html

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 9 marca 2021 r.  o godz. 16 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi mogą być wniesione:

  • w formie papierowej do Burmistrza Wasilkowa na adres:

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków,

  • ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2021 r.
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie