Informacje i komunikaty Burmistrza Wasilkowa ws. Koronawirusa

 

ogłoszenie- grafika


 

 

Ogłoszenie Burmistrza

w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miejski w Wasilkowie

 od dnia 2 czerwca 2020 r.:

§ 1. Wstrzymuje się do odwołania osobistą obsługę interesantów w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, zawiesza możliwość osobistego składania pism w Biurze Obsługi Interesanta oraz możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

§ 2. 1.     Osobiste załatwienie sprawy możliwe będzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem załatwiającym sprawę dnia i godziny wizyty w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i ogranicza się do spraw niecierpiących zwłoki, wymagających osobistej obecności interesanta, których nie można załatwić drogą elektroniczną.

2. W trybie tym będą załatwiane sprawy:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

5) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

6) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

7) podatków i opłat lokalnych;

8) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

9) centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej;

10) karty wasilkowianina.

3. Kasa w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie będzie czynna od godz. 8.00 do godz. 14.00, a we wtorki od godz. 9.00 do godz. 14.00.

4. Interesanci przy osobistym załatwianiu spraw obowiązani są stosować wymagane przepisami środki i procedury ochrony przed zakażeniem, a w szczególności:

1) zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego;

2) zachować odległość pomiędzy osobami nie mniejszą niż 2 m;

3) respektować ograniczenie liczby interesantów w pomieszczeniu do 1 osoby na stanowisko obsługi;

4) dezynfekować ręce przy wejściu na teren Urzędu.

5. Pracownicy obsługujący interesantów obowiązani są stosować wymagane przepisami środki i procedury ochrony przed zakażeniem oraz reagować na przypadki nierespektowania przez interesantów obowiązków określonych w ust.4 i informować o tych zdarzeniach bezpośrednich przełożonych.

6. Pracownik ma prawo odmowy obsługi interesanta, który pomimo wezwania nie stosuje się nadal do obowiązków określonych w ust. 4.

§ 3. 1.     Pozostałe sprawy z zakresu zadań Urzędu Miejskiego w Wasilkowie załatwiane będą wyłącznie na podanie przekazane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), platformy OBYWATEL.GOV.PL, poczty elektronicznej, wysłane przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Wasilkowie lub pozostawione w skrzynce podawczej ustawionej przy bocznym wejściu do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie od strony ul. Sienkiewicza.

2. Nie wydaje się potwierdzenia złożenia podania pozostawionego w skrzynce podawczej.

 


 

Więcej informacji na temat postępowania w sytuacji, związanej z występowaniem w Polsce przypadków koronawirusa, znajduje się tutaj:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie