Zasady przyznawania Grantu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych

Ilustracja do artykułu 145574022_3892679644086213_2540674213766109600_o.jpg

Drodzy Mieszkańcy!

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu Gmina Wasilków pozyskała z Unii Europejskiej 1,3 mln zł dofinansowania, w ramach którego na budynkach mieszkalnych w naszej gminie zostaną zamontowane instalacje solarne do wytwarzania ciepłej wody oraz instalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej.

 

Po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego Gmina przystąpi do realizacji zadania i już w marcu br. ogłosimy nabór dla mieszkańców, chętnych do przystąpienia do projektu.

 

Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o Grant na sfinansowanie jednego z następujących wariantów:

 • Wariant A – instalacja fotowoltaiczna (panele PV) przeznaczona do produkcji energii elektrycznej;
 • Wariant B – instalacja solarna (kolektory słoneczne) przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania centralnej wody użytkowej;
 • Wariant C – instalacja hybrydowa - instalacja fotowoltaiczna połączona z instalacją solarną do produkcji energii na potrzeby jednego budynku mieszkalnego;

W ramach projektu na terenie Gminy Wasilków powstanie minimum:

 • 35 instalacji fotowoltaicznych
 • 15 instalacji kolektorów słonecznych
 • 27 instalacji hybrydowych

Wysokość Grantu dla jednego mieszkańca nie może przekroczyć 65% poniesionych w ramach inwestycji kosztów, jak również nie może być większa niż:

 • 14 tys. zł. – w przypadku wariantu A i B
 • 24 tys. zł. – w przypadku wariantu C

Moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych będzie dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną Grantobiorcy, przy czym maksymalnie nie będzie mogła przekroczyć 5 kWP.

 

Całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej przez objętą Grantem instalację fotowoltaiczną nie może przekroczyć w rocznym rozliczeniu 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej przez mieszkańca z sieci energetycznej w tym samym okresie rozliczeniowym.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe (w tym rachunki za energię elektryczną) oraz uwzględniając następujące kryteria:

 • liczba osób rozliczających deklarację PIT w Gminie Wasilków;
 • stopień niepełnosprawności;
 • Karta Dużej Rodziny;
 • korzystanie ze środków publicznych OZE;

Informujemy również, że osoby, które złożyły deklarację w naborze rozpoznawczym w 2019 roku otrzymają dodatkowe punkty przy rozpatrywaniu wniosków.

 

Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Maksymalna liczba punktów

1

Stopień niepełnosprawności

Możliwe jest uzyskanie 5 pkt., jeżeli o uzyskanie Grantu ubiega się gospodarstwo domowe, których członkami są̨ osoby ze znaczną niepełnosprawnością, czyli osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)

5

Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: dokumenty zgłoszeniowe Grantobiorcy oraz dane będące w dyspozycji Gminy Wasilków

2

Karta Dużej Rodziny

Możliwe jest uzyskanie 10 pkt., jeżeli o uzyskanie Grantu ubiega się Grantobiorca posiadający Kartę Dużej Rodziny (dotyczy rodzin wielodzietnych zameldowanych na terenie Gminy Wasilków).

10

Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: dokumenty zgłoszeniowe Grantobiorcy oraz dane będące w dyspozycji Gminy Wasilków

3

Liczba osób rozliczających PIT w Gminie Wasilków

Możliwe jest uzyskanie punktów w sytuacji, gdy na rzecz Gminy Wasilków rozlicza się podatek PIT. Punkty przyznaje się w zależności od liczby osób rozliczających PIT w Gminie Wasilków (stan na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym ogłoszono nabór).

Punkty przyznaje się następująco:

o    0 pkt – 0 osób,

o    5 pkt – 1 osoba,

o    10 pkt – 2 osoby,

o    15 pkt – 3 osoby,

o    20 pkt – 4 osoby,

o    25 pkt – 5 osób,

o    30 pkt – 6 osób i więcej.

30

Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: dokumenty zgłoszeniowe Grantobiorcy

4

Korzystanie ze środków publicznych na OZE

Możliwe jest uzyskanie 8 pkt., w sytuacji, gdy Grantobiorca nie uzyskał dofinansowania na rzecz nieruchomości objętej Projektem w ramach  projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków” realizowanego w ramach Działania 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

8

Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: dokumenty zgłoszeniowe Grantobiorcy oraz dane będące w dyspozycji Gminy Wasilków

5

Złożenie ankiety w roku 2019

Możliwe jest uzyskanie 5 pkt., przez osoby, które złożyły prawidłową deklarację udziału w Projekcie grantowym w ramach publicznego zapytania Gminy za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (termin naboru do 04.12.2019 r.), a nieruchomość była oddana do użytku oraz zamieszkała tj. uiszczano opłatę za gospodarowanie odpadami.

5

Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: dokumenty zgłoszeniowe Grantobiorcy oraz dane będące w dyspozycji Gminy Wasilków

RAZEM

58

 

 

 

 

 

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie