Oświata

Publiczne szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy Wasilków 2017/18:

1. Przedszkole Publiczne

2. Szkoły Publiczne

  • Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie: ul Polna 1/4a 16-010 Wasilków, tel. 085 718 54 98, http://spwasilkow.pl/
  • Szkoła Filialna w Jurowcach: ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce, tel. 085 743 63 27
  • Szkoła Filialna w Sochoniach: ul. Kościelna 1, 16-010 Sochonie, tel. 085 718 52 66
  • Szkoła Podstawowa nr. 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie: ul. A. Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków, tel. 085 718 52 63, http://www.sp1wasilkow.pl/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach: ul. Supraślska 2, 16-010 Studzianki, tel. 085 718 46 31

2. Punkty przedszkolne

  • Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach: ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce,
  • Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Studziankach: ul. Supraślska 2, 16-010 Studzianki,
  • Punkt Przedszkolny „Przedszkolak” w Sochoniach: ul Kościelna 1, 16-010 Sochonie.

 

Stypendia naukowe, sportowe lub artystyczne:

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków. Stypendium może być przyznane uczniom klas V-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz uczniom gimnazjów i klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wasilków w następujących kategoriach: 

1. naukowe,

2. sportowe,

3. artystyczne.

Stypendium naukowe
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków,  którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:
1) średnią ocen nie niższą niż 5,5 (dla szkoły podstawowej, gimnazjum, klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu), 5,0 (dla szkoły ponadpodstawowej);
2) miejsca od I do III w olimpiadach, konkursach, turniejach z zakresu przynajmniej jednej dziedziny nauki i wiedzy ogólnej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji naukowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendium sportowe
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:
1) średnią ocen nie niższą niż 4,0;
2) miejsca od I do III w konkursach, turniejach, zawodach lub innych imprezach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń i związków sportowych albo zostali powołani do reprezentowania co najmniej województwa w zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej lub wyższej.

Stypendium artystyczne
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:
1) średnią ocen nie niższą niż 4,0;
2) miejsca od I do III w konkursach, wystawach, festiwalach, przeglądach i innych imprezach z zakresu twórczości artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji kultury o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

1) dyrektorzy szkół,

2) rodzice (opiekunowie prawni) albo pełnoletni uczeń,

3) kluby sportowe, w których uczeń trenuje.

Stypendium przyznawane jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.


Wnioski
o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 16-010 Wasilków w godzinach: 8.00-16.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Jeżeli termin złożenia wniosków przypada na dzień wolny od pracy za terminowe złożenie wniosku uznaje się najbliższy dzień roboczy.
 
Wniosek o przyznanie stypendium
naukowego, sportowego lub artystycznego powinien zawierać: dane kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły oraz klasa), średnią ocen za ostatni rok szkolny (potwierdzoną przez dyrektora szkoły) i opis osiągnięć kandydata. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego można również składać na formularzu zamieszczonym poniżej.

Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium

Informacje dotyczące systemu oświaty

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie