Budżet Obywatelski 2019

 


 


Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/391/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dn. 29 maja 2018 r.  w sprawie Budżetu Obywatelskiego
informuję, że

10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00

w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,

ul. Białostocka 7 (sala konferencyjna)

odbędzie się

SPOTKANIE ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

W drodze publicznego losowania z udziałem przedstawicieli mieszkańców Wasilkowa i organizacji pozarządowych
zostanie ustalona kolejność projektów na karcie do głosowania.

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski

 


Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLV/391/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dn. 29 maja 2018 r.  w sprawie Budżetu Obywatelskiego

ustalam

harmonogram dyżurów pracowników Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz miejsce bezpłatnych
konsultacji
w sprawie projektów planowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

 1. Wsparcia wnioskodawcom planującym zgłoszenie projektu w okresie od 2 lipca do 7 września 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy będą udzielać:
 • Jolanta Skowrońska
 • Gabriela Waszczuk
 • Adam Radziszewski
 1. Konsultacje odbywać się będą w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, Białostocka 7, 16-010 Wasilków (pok. nr: 1 , 10 lub 25), telefonicznie (nr tel. 85 718 54 00 wew. 036, 022 lub 027) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: budzetobywatelski@wasilkow.pl)

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski


Informujemy, że zarządzeniem Burmistrza Wasilkowa z dnia 28.06.2018 r.
powołano Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego 2019

w składzie:

 1. Zbigniew Tochwin - Przewodniczący Zespołu (przedstawiciel Burmistrza)
 2. Jolanta Skowrońska - Członek Zespołu (przedstawiciel Burmistrza)
 3. Paulina Sieńko - Członek Zespołu (przedstawiciel mieszkańców)
 4. Piotr Kisielewicz - Członek Zespołu (przedstawiciel organizacji pozarządowych)
 5. Piotr Kruszewski - Członek Zespołu (przedstawiciel organizacji pozarządowych)
 6. Mirosława Bezdziel - Członek Zespołu (Radna Rady Miejskiej w Wasilkowie)

 

Zespół wykona prace nieodpłatnie, w terminie ustalonym w harmonogramie Budżetu Obywatelskiego 2019 r. w zakresie określonym w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wasilków stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/391/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dn. 29 maja 2018 r.


Działając na podstawie art. 5a i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 994),
Uchwały Nr XLV/391/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dn. 29 maja 2018 r.
w sprawie Budżetu Obywatelskiego

ustalam

wysokość środków w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok w wysokości:

 180 000 zł brutto
(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 0/100 groszy brutto).

Burmistrz Wasilkowa
Mirosław Bielawski


Drodzy Mieszkańcy Gminy Wasilków

Przed nami czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego, czyli konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Wasilków na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach Gminy.

Gorąco zachęcamy do włączenia się w działania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ogłaszamy nabór do
Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2019

W skład zespołu zgodnie z Uchwałą Nr X/73/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dn. 25 czerwca 2015 r. powinni wejść przedstawiciele mieszkańców, Rady Miejskiej w Wasilkowie, organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Głównym zadaniem członków zespołu będzie wsparcie, nadzorowanie i ocena procesu tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Członkowie zespołu swoją pracę będą wykonywać nieodpłatnie.

Prosimy kierować zgłoszenia do 8 czerwca telefonicznie: 85 71-85-400 w. 036
lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie (pok. nr 10)


HARMONOGRAM

realizacji Budżetu Obywatelskiego 2019 w Wasilkowie

 

TERMIN

CZAS TRWANIA

ETAP - DZIAŁANIA

do 29.06.2018

II kwartał

Ogłoszenie wysokości środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski 2019

01.06.2018 – 31.08.2018

w sposób ciągły

Kampania informacyjna

01.06.2018 - 29.06.2018

1 miesiąc

Powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

02.07.2018 – 07.09.2018

2 miesiące

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców Wasilkowa

03.09.2018 – 14.09.2018

2 tygodnie

Weryfikacja formalna projektów / Przekazanie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego listy zgłoszonych projektów

18.09.2018 – 28.09.2018

2 tygodnie

Głosowanie mieszkańców na projekt do realizacji

01.10.2018 –15.10.2018

2 tygodnie

Liczenie głosów i podanie wyników glosowania do publicznej wiadomości

15.10.2018 - 29.10.2018

2 tygodnie

Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu gminy Wasilków na 2019 r.

01.06.2018 – 31.12.2018

W sposób ciągły

Ewaluacja przebiegu procesu Budżetu Obywatelskiego 2019

15.10.2018 – 31.12.2019

W sposób ciągły

Ewaluacja wykonania projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie