Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Poniżej zamieszczamy link zawierający wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku oraz inne informacje:

http://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

WNIOSKI O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY NALEŻY SKŁADAĆ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WASILKOWIE, UL. KRYŃSKA 32, 16-010 WASILKÓW (POK. NR 3) W GODZ. PRACY OŚRODKA.

Program „Karta Dużej Rodziny” przyznaje uprawnienia rodzinom wielodzietnym zameldowanym na terenie Gminy Wasilków.

  Rada Miejska w Wasilkowie Uchwałą nr LI/371/14 z dnia 26 czerwca 2014r. przyjęła Program „Karta Dużej Rodziny” przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym zameldowanym na terenie Gminy Wasilków.

 Uprawnienie do korzystania z Programu Gminy Wasilków daje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny łącznie z dokumentem potwierdzającym adres zameldowania na terenie Gminy Wasilków osoby uprawnionej.

  Program KDR w Gminie Wasilków uprawnia do ulg:

1) 50% stawki miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,

2) 75% stawki miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym,

przy czym podstawę do obliczenia wysokości zniżki stanowi miesięczna opłata bez kosztów wyżywienia, pomniejszona o dopłaty z innych środków publicznych.

Ulga przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi placówki do której uczęszcza dziecko, dokumenty uprawniające do ulgi.

W przypadku utraty uprawnień dla rodzin wielodzietnych, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora placówki. Utrata uprawnień do ulgi następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata uprawnień.

Posiadacze KDR mogą również korzystać z tańszych ofert podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Poniżej link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek gdzie skorzystasz z KDR:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

        KDR  a instytucje

   Przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny daje korzyści nie tylko rodzinom, ale również wspierającym je instytucjom. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia nabywają prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych.
Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Poniżej link do informacji "Jak zostać partnerem?"

http://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zostac-partnerem

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie