oświata

 

 


Publiczne szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie

Gminy Wasilków

1. Przedszkole Publiczne

 • Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie:
  ul. Sienkiewicza 24, 16-010 Wasilków, tel. 85 718 55 01,
  wraz z Filią w Wasilkowie, ul. Polna 1/4c, tel. 85-33-33-003,
  http://przedszkolewasilkow.szkolnastrona.pl/

 • Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Tekakwita" w Wasilkowie
  ul. Białostocka 1A, 16-010 Wasilków, 
  www.przedszkole.tekakwita.pl

 • Publiczne Przedszkole "Tekakwita" w Wasilkowie ul. Kościelna 55, 16-010 Wasilków oraz oddział ul. Rynek Kilińskiego 19, 16-010 Wasilków http://przedszkoletekakwita.pl/

2. Szkoły Publiczne

 • Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie: ul Polna 1/4a 16-010 Wasilków, tel. 85 718 54 98, http://spwasilkow.pl/

 • Szkoła Filialna w Jurowcach: ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce, tel. 533 307 947

 • Szkoła Filialna w Sochoniach: ul. Kościelna 1, 16-010 Sochonie

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie: ul. A. Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków, tel. 85 718 52 91, http://www.sp1wasilkow.pl/

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach: ul. Supraślska 2, 16-010 Studzianki, tel. 85 718 46 31,http://spstudzianki.szkolnastrona.pl/

3. Punkty przedszkolne

 • Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach: ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce,

 • Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Studziankach: ul. Supraślska 2, 16-010 Studzianki,

 • Punkt Przedszkolny „Przedszkolak” w Sochoniach: ul Kościelna 1, 16-010 Sochonie.


Stypendia naukowe, sportowe lub artystyczne:

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie Gminy Wasilków. Stypendium może być przyznane uczniom klas V-VIII uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Wasilków w następujących kategoriach: 

1. naukowe,

2. sportowe,

3. artystyczne.

Stypendium naukowe
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe przysługuje uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych terenie Gminy Wasilków,  którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:
1) średnią ocen nie niższą niż 5,5;
2) miejsca od I do III w olimpiadach, konkursach, turniejach z zakresu przynajmniej jednej dziedziny nauki i wiedzy ogólnej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji naukowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendium sportowe
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych terenie Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:
1) średnią ocen nie niższą niż 4,0;
2) miejsca od I do III w konkursach, turniejach, zawodach lub innych imprezach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń i związków sportowych albo zostali powołani do reprezentowania co najmniej województwa w zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej lub wyższej.

Stypendium artystyczne
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych terenie Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:
1) średnią ocen nie niższą niż 4,0;
2) miejsca od I do III w konkursach, wystawach, festiwalach, przeglądach i innych imprezach z zakresu twórczości artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji kultury o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

1) rodzice (opiekunowie prawni),

2) dyrektorzy szkół,

3) kluby sportowe, w których uczeń trenuje.

Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków o stypendia czyli od 1 września poprzedniego roku  do 31 sierpnia bieżącego roku .


Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 16-010 Wasilków w godzinach: 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze w terminie od 1 września do 15 września danego roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Jeżeli termin złożenia wniosków przypada na dzień wolny od pracy za terminowe złożenie wniosku uznaje się najbliższy dzień roboczy.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Wnioski do pobrania:

Pobierz wniosek w pliku PDF

Wniosek o przyznanie stypendium - wersja w formacie PDF

Pobierz wniosek o przyznanie stypendium w pliku edytowalnym

Wniosek o przyznanie stypendium - wersja edytowalna w DOCX


Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym to:

   • stypendia szkolne

   • zasiłki szkolne

 Stypendium szkolne
  

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września danego roku.
Wysokość stypendium wynosi 
od  99,20zł  miesięcznie.
Od dnia 1.1.2022 r. dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi  600,00 zł netto na osobę w rodzinie.

W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2021.1915) określono, że stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].


Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu z powodu śmierci rodzica.


Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.  Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obecnie wynoszącego 
124,00 zł.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wasilków znajdują się w Uchwale nr XXII/151/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wasilków (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2016. poz. 2720).
 

Zapraszamy do składania wniosków na formularzach dostępnych: pod linkiem: http://bip.wasilkow.pl/oswiata/, w biurze obsługi interesanta Urzędzie Miejskim w Wasilkowie oraz w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Wasilków.

 


Informacje dotyczące systemu oświaty

 


WYNAJEM POJAZDÓW GMINNYCH

Zarządzenie Nr 415/2021 Burmistrza Wasilkowa z dnia 26 maja 2021 r.w sprawie ustalenia zasad i cen wynajmowania pojazdów.

 

Zarządzenie nr 23/2024 Burmistrza Wasilkowa z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia zasad i cen wynajmowania pojazdów

Wniosek o nieodpłatny wynajem pojazdu

Wniosek o odpłatny wynajem pojazdu

Wniosek o odpłatny wynajem pojazdu - organizacje pozarządowe

Standardy ochrony małoletnich obowiązujące przy dowozie

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie