Burmistrz Wasilkowa zaprasza do udziału w projekcie pn. „Ochrona zasobów wodnych, polegająca na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania”

Plakat - retencja 2 www.jpg

 NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO

- MIESZKAŃCY MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI
DO ZAKUPU ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE

 

Burmistrz Wasilkowa zaprasza do udziału w projekcie pn. Ochrona zasobów wodnych, polegająca na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania”.

Projekt polega na pokryciu części kosztów wykonania na nieruchomości systemu do gromadzenia wód opadowych typu naziemnego, zamkniętego lub wolnostojącego, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 0,5 m3 wraz z instalacją do podłączenia do rynny lub typu podziemnego, których łączna pojemność na nieruchomości wyniesie minimum 1 m3 wraz z instalacją do podłączenia rynny.

W wyniku wniosków i uwag mieszkańców wymagana  minimalna pojemność zbiorników
została zmniejszona w stosunku do poprzedniej i ustalona na ww. poziomie.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia, które jest dostępne do pobrania jako załącznik do niniejszego ogłoszenia lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 28 marca do 19 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej – zgłoszenie należy wysłać na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie, Białostocka 7, 16-010 Wasilków,

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7 w Biurze Obsługi Interesanta.

Szczegółowe warunki naboru określa Uchwała Rady Miejskiej w Wasilkowie nr XLIX/444/21 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania, która została zmieniona uchwałą nr  LXXXV/699/24z dnia 22 lutego 2024 r. Na ich podstawie wyszczególniono następujące kryteria:

  • Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów wykonania na nieruchomości systemu do gromadzenia wód opadowych typu naziemnego, zamkniętego lub wolnostojącego, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 0,5 m3 wraz z instalacją do podłączenia do rynny.
  • Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów wykonania na nieruchomości systemu do gromadzenia wód opadowych typu podziemnego, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1 m3 wraz z instalacją do podłączenia do rynny.
  • Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% poniesionych kosztów systemu deszczowego, ale nie większej niż 5000 zł.
  • Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania systemu deszczowego objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.
  • Dotacja dla danego Beneficjenta na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych na dany cel w danym roku budżetowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85-718-54-00 w. 021

Załączniki:

  • Uchwała wraz z formularzem wniosku
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie