„Czyste Środowisko” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

zaproszenie.png

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące wymagania formalne:
1. posiadać wykształcenie wyższe;
2. posiada co najmniej 1,5 - letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na w łasny rachunek w zakresie gospodarowania odpadami na stanowisku kierowniczym;
3. posiadać kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2022.0.699 t.j.);
4. posiadać pełnię praw publicznych;
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
7. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 5 , art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. list motywacyjny (maksy malnie 2 strony);
2. kwestionariusz osobowy;
3. dyplom ukończenia studiów wyższych;
4. świadectwa pracy, umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, oświadczenie o świadczeniu usług na podstawie innej umowy lub oświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie gospodarowania odpadami; potwierdzające co najmniej 1,5 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w zakresie gospodarowania odpadami;
5. potwierdzenie posiadania kwalifikacji w zakres ie gospodarowania odpadami tj. świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 3) (Dz.U.2022.0.699 t.j.);
6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7. oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych;
8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach  rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 5 , art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy
Kodeksu Spółek Handlowych.
10. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach;
11. pisemny projekt strategii rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2023 – 2026 (zawierający koncepcję rozwoju, w tym ewentualne rozszerzenie działalności na inne pokrewne dziedziny).​ Pisemne zgłoszenie do ko nkursu należy dostarczyć w zaklejonej, nie podpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. z dopiskiem: „ Nie otwierać ”.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 07.06.2023 r. do godz. 12:00 w siedzibie (sekretariat) Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. przy ul. Supraślskiej 21, 16 - 010 Wasilków.


Publiczne otwarcie dokumentów dostarczonych p rzez Kandydatów nastąpi w dniu 1 2.06.2023r. o godzinie 12:00 w siedzibie (sekretariat) Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. przy ul. Supraślskiej 21, 16 - 010 Wasilków.


Drugi etap obejmujący rozmowę kwalifikacyjną i ostateczną ocenę kandydatów przez Radę Nadzorczą Spółki, nastąpi w dniu 14.06.2023 r.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie