Konkurs ofert - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka

Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE żłobek.png

OGŁOSZENIE

Gmina Wasilków ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka”.

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dofinansowania na jego realizację.

 

I. Rodzaj zadania.

Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka dla dzieci w wieku do lat 3 zameldowanych

na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Wasilków, których rodzice/opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Drugim Urzędzie Skarbowym

w Białymstoku.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania Gmina Wasilków planuje przeznaczyć środki finansowe:

- w 2017 r. do kwoty 432 000,00 zł,

- w 2018 r. do kwoty 432 000,00 zł,

- w 2019 r. do kwoty 432 000,00 zł.

III. Adresaci konkursu.

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty prowadzące żłobki zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157),  wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Wasilkowa.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji.

1. W ramach konkursu Gmina Wasilków będzie współfinansować koszt opieki żłobkowej w latach 2017-2019 w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko, dla 120 dzieci zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Wasilków, których rodzice/opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku.

2. Podmiot zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej weryfikację obecności dzieci.
3. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania będą mogły być przeznaczone wyłącznie na wydatki bieżące związane z jego realizacją z wyłączeniem:

1) wydatków na remonty i inwestycje,
2) wydatków na zakup środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowania,
3) wydatków na organizację opieki nad dziećmi nie objętymi konkursem,
4) deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
5) kosztów powstałych przed dniem 1 stycznia 2017 r.
4. Niniejszy konkurs nie obejmuje współfinansowania usługi wyżywienia dzieci. Koszt wyżywienia stanowi odrębny koszt, który może być pokrywany przez rodziców/opiekunów prawnych w formie odrębnej opłaty i nie może być umieszczony w kalkulacji przedłożonej w ofercie.

5. Szczegółowe warunki płatności i rozliczenia określi umowa zawarta z wyłonionym w konkursie podmiotem.


V. Termin realizacji zadania.

1. Czas realizacji zadania od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

VI. Warunki realizacji zadania.

1. Zadanie może realizować podmiot, który prowadzi żłobek w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Wasilkowa i ponadto:

a) posiada niezbędną bazę lokalową przystosowaną do realizacji zadania, spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925),

b) prowadzi żłobek zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157),

c) działa na podstawie statutu oraz zgodnie z regulaminem organizacyjnym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157),

d) posiada kadrę spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368).

2. Realizacja zadania będzie polegała na zapewnieniu dzieciom od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 opieki w niepublicznym żłobku w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze 10 godzin względem każdego dziecka, w szczególności poprzez:
a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zająć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

d) współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka,

e) zapewnienie wyżywienia dzieciom (odrębny koszt poza przedmiotem konkursu),

f) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu dzieci,

g) zapewnienie opieki przez wykwalifikowany personel w ilości dostosowanej do liczby uczęszczających dzieci,

h) zapewnienie przynajmniej jednej pielęgniarki lub położnej w żłobku do którego uczęszcza więcej niż 20 dzieci.

3. Rekrutacja na miejsca współfinansowane przez Gminę Wasilków w żłobku niepublicznym:

a) realizator zadania zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury rekrutacji na miejsca współfinansowane przez Gminę Wasilków zgodnie z załącznikiem nr 1,

b) Gmina Wasilków zastrzega sobie prawo do zweryfikowania rzeczywistej liczby dzieci w stosunku do liczby miejsc zapisanych w umowie z realizatorem.

 

VII. Wymagania konkursowe.

1. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) – każdy błąd formalny powoduje odrzucenie złożonej oferty.

2. Wymagana dokumentacja:

a) Oferta realizacji zadania publicznego (załącznik nr 2).

b) Pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku składania ofert przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

c) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry (opiekuńczej i zarządzającej).

 

Uwaga:

Za dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 uznaje się w szczególności:

- świadectwa pracy, w których pracodawca potwierdza spełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi w wieku do lat 3,

- pisemne referencje od osób fizycznych, u których realizowana była usługa opieki na dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzające spełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi w wieku do lat 3,

- umowy zlecenia, umowy wolontariackie z realizacji usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- pisemne poświadczenie odbytego stażu i praktyk w opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ww. dokumentach musi być zawarty szczegółowy okres sprawowania opieki nad dziećmi oraz musi z nich wynikać wiek dziecka/dzieci nad którymi była sprawowana opieka. Dla kadry zarządzającej wymagane są dokumenty jak wyżej, dotyczące pracy z dziećmi w wieku do lat 3.

d) Kopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” na każdej stronie.
e)  Do oferty mogą być dołączone także inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o dotychczas realizowanych projektach.


VIII. Zasady i miejsce składania ofert.

1. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, z podanym adresem zwrotnym oraz telefonem kontaktowym i dopiskiem: Konkurs „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka”.

2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, z ponumerowaniem każdej strony oferty oraz wymaganych załączników.

3. Oferty można składać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, w godzinach: 8.00-16.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze.

4. Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę, która może uwzględnić kilka lokalizacji żłobków pod warunkiem, że spełniają one wymagania konkursowe. Złożenie większej ilości ofert przez jeden podmiot będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich.

5. Podmioty mogą również złożyć ofertę wspólną zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

 

IX. Termin składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 8 grudnia 2016 r. do godz. 15.30.

 

X. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Procedura rozpatrywania ofert przeprowadzona zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2. Złożone w konkursie oferty zostaną skierowane pod obrady komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Wasilkowa.
2. Komisja konkursowa dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:
1) Kryteria formalne:
a) zgodność druku oferty ze wzorem oferty,

b) uprawnienie podmiotu do złożenia oferty,
c) terminowość złożenia oferty,
d) zgodność podpisów pod ofertą osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania oferenta/oferentów

e) zgodność oferty z zadaniem określonym w ogłoszeniu,

f) prawidłowość wypełnienia druku oferty,

g) kompletność załączników wymaganych w ogłoszeniu.

2) Kryteria merytoryczne:

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1

Kadra- kwalifikacje i doświadczenie zespołu, przy którego udziale będzie realizowane zadanie (spełnianie warunków określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3*)

0-25 pkt*

2

Kosztorys oferty

0-20 pkt

3

Warunki organizacyjne żłobka (warunki lokalowe, godziny otwarcia, wymiar godzinowy oferowanych zajęć, różnorodność grup wiekowych, liczba oferowanych miejsc)

0-30 pkt

4

Wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych za pobyt dziecka w żłobku bez kosztów wyżywienia

0-15 pkt

5

Dotychczasowa współpraca z gminą (w tym m. in. rzetelność i terminowość rozliczania dotacji)

0-10 pkt

Razem

0-100 pkt

* W przypadku braku kwalifikacji zatrudnionej w żłobku osoby na stanowisku opiekuna zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157) ww. osoba nie będzie brana pod uwagę przy rozpatrywaniu oferty i wpłynie to na punktację oferty.

 

3. Po dokonaniu oceny merytorycznej ofert, komisja konkursowa sporządza rekomendację dla ofert, które spełniają wymagania.
4. Ostatecznego wyboru dokonuje Burmistrz Wasilkowa po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
5. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

XI. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

W roku 2015 na realizację zadania własnego gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 podmiotom prowadzącym żłobki, wpisanym do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, przekazano dotację w łącznej wysokości 459 000,00 zł, a w roku 2016 w okresie styczeń-październik dotację w łącznej wysokości 410 400,00 zł.

 

Gmina Wasilków zastrzega sobie prawo do:

1. Odwołania konkursu bez podania przyczyny.

2. Dokonania zmiany ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert.

3. Zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

4. Przedłużenia terminu składania ofert.

5. Wyboru więcej niż jednej oferty.

 

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 - Zasady rekrutacji dzieci na miejsca współfinansowane przez Gminę Wasilków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

2) Załącznik nr 2 - Oferta realizacji zadania publicznego.

3) Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie