Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

NABÓR PRACA NA WOLNE STANOWISKO - KSIĘGOWY OFJ WWW3.jpg

Burmistrz Wasilkowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Wydziale Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych Gminy
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

 

Ofertę na stanowisko może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • wykształcenie: należy spełnić jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o odpowiedzialności materialnej urzędników administracji publicznej, ordynacja podatkowa, o samorządzie gminnym,
  o pracownikach samorządowych o udostępnianiu informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: sierpień 2024 r.

 

Szczegółowe informacje, w tym zakres wykonywanych zadań na stanowisku, wymagane dokumenty - znajdują się na stronie BIP:

https://bip.wasilkow.pl/nabor_na_stanowiska/aktualne_ogoszenia_o_naborach/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-glownego-ksiegowego.html

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Biurze Obsługi Interesanta – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca  2024 r. (do godz. 15 : 30). Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

 

Zapraszamy do aplikowania!

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie