Kwalifikacja wojskowa osób z Gminy Wasilków odbędzie się 17 kwietnia - 12 czerwca 2023r.

obwieszczenie wojewody podlaskiego.png

Zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655 ze zm.) Art. 56. 1. Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Czynności podejmowane w ramach kwalifikacji wojskowej są prowadzone przez powiatowe komisje lekarskie oraz wojewódzkie komisje lekarskie, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Na podstawie rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 21 lutego 2023 r.  sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Wojewoda Podlaski wydał obwieszczenie i opracował harmonogram stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Zgodnie z harmonogramem wzywa się mieszkańców Gminy Wasilków:

 1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

  1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

            - mężczyźni – w dniach 9 – 15 maja 2023 r.;

            - kobiety – w dniu 6 czerwca 2023 r.Szczegóły w załączniku. 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie