Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Dodaj podtytuł (35).jpg

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

 

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat;
  • osiągnęła wiek:
  1. w przypadku kobiet – 60 lat,
  2. w przypadku mężczyzn – 65 lat.

 

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

 

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Świadczenie jest wydawane na wniosek osoby uprawnionej. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie burmistrza potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

Wnioski o wydanie zaświadczenia,  można składać od dnia 1 lipca 2023 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, w godzinach pracy urzędu (wzór wniosku do pobrania).

 

Zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa będą wydawane przez Burmistrza Wasilkowa na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych. W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia składanego do KRUS.

 

W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa, zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

 

Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie