Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Wasilków

Rewitalizacja www.jpg

BURMISTRZ WASILKOWA ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO
I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY WASILKÓW

Konsultacje dotyczą projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego (nazewnictwo wynikające z ustawy) i obszaru rewitalizacji gminy Wasilków - to szansa na rozwój miasta, korzyści dla gminy i konkretne korzyści dla mieszkańców. Obszar ten został wyznaczony w procesie diagnostycznym.

W programie rewitalizacji który obowiązywał w latach 2018-2023 przewidziane były inwestycje takie jak: korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, modernizacja otoczenia terenu nad zalewem.

Gmina Wasilków w ramach kontynuacji podjętych wcześniej działań wdraża program rewitalizacji na kolejne lata. Skorzysta gmina, mieszkańcy i przedsiębiorcy!

Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej. Z programów rewitalizacyjnych realizowane są inwestycje. Odnawia się też chodniki, ulice, place zabaw. Mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu objętego rewitalizacją będą mieli pierwszeństwo w programach dotacyjnych dotyczących np. termomodernizacji budynków, instalacji odnawialnych źródeł energii, wymiany pieców, poprawy estetyki budynków itp. Mogą to być działania dla młodzieży, seniorów, zajęcia dodatkowe, kluby integracji, programy aktywizacji zawodowej, szkolenia itp. Mogą również na tym terenie wdrażane programy związane z przedsiębiorczością: od zajęć w szkołach podstawowych po konkretną współpracę z firmami i tworzenie nowych miejsc zatrudnienia. Rewitalizacja to szansa na pozyskanie milionów złotych!

Zapraszamy do składania uwag od 14 maja do 17 czerwca 2024 r.

Można uczynić to elektronicznie w tym miejscu - przez platformę www.twojwasilkow.pl

Możesz to też zrobić w inny sposób:

  • w formie pisemnej poprzez formularz dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – https://www.wasilkow.pl/który należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie (ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, na parterze) lub mailem na adres: rewitalizacja@wasilkow.pl  w terminie trwania konsultacji. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Zapraszamy na spotkania:

  1. Spotkanie z udziałem ekspertów w sprawie zbierania uwag w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie (ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków) w dniu 22 maja 2024 r. w godzinach 17.00-19.00 - Mieszkańcy będą mogli uzyskać odpowiedzi na ważne pytania i osobiście nanieść uwagi do projektu uchwały
  2. Otwarte spotkanie konsultacyjne - odbędzie się w dniu 3 czerwca 2024 roku w godzinach 18.00 – 20.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. prof. Haliny Krukowskiej w Wasilkowie, ul. Białostocka 19, 16-010 Wasilków - Mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w debacie z udziałem ekspertów i poruszyć ważne dla nich zagadnienia dotyczące projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Wasilków oraz dokument Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Wasilków dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie www.wasilkow.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w pok. 15)

Dlaczego programem rewitalizacji ma być objęta tylko część, nie całość Wasilkowa?

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, w których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Nie da się nagle zmienić jakości życia w całym mieście więc jeżeli chcemy coś poprawić, ożywić, ulepszyć, to trzeba wybrać konkretny obszar. Obszar rewitalizacji nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni gminy i obejmować więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie