Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Ilustracja do artykułu spis foto.jpg

Liczymy się dla Polski – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się 1 kwietnia br. To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat.

KTO I CO BĘDZIE OBJĘTE NSP 2021?

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie będzie przeprowadzony odrębnie spis osób bezdomnych.

CZEGO BĘDĄ DOTYCZYŁY PYTANIA W NSP2011?

W spisie będziemy pytani m.in. o:

  • cechy demograficzne - płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa;
  • aktywność ekonomiczną - bieżący status aktywności zawodowej (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo), lokalizację miejsca pracy, rodzaj działalności zakładu pracy, zawód wykonywany, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaj źródła utrzymania, rodzaj pobieranych świadczeń;
  • poziom wykształcenia;
  • niepełnosprawność – samoocenę niepełnosprawności, grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności;
  • migracje wewnętrzne i zagraniczne;
  • przynależność etniczno-kulturową – narodowość, język, którym posługują się członkowie gospodarstwa domowego w kontaktach domowych, wyznanie;
  • gospodarstwa domowe i rodziny - stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego, tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.

Część formularza spisowego będzie zawierała pytania z zakresu stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Respondenci zostaną zapytani m.in. o rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, stan zamieszkania, własność mieszkania, liczbę osób w mieszkaniu, powierzchnię użytkową; liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym w mieszkaniu, wyposażenie w urządzenia techniczno-sanitarne, rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania oraz tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe. W przypadku budynków pytania będą dotyczyły rodzaju budynku, w którym znajduje się mieszkanie, stanu zamieszkania, wyposażenia w urządzenia techniczne, własności budynku, liczby mieszkań oraz roku wybudowania budynku.

METODY SPISU

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego. Zalogowanie się do formularza spisowego będzie odbywało się za pomocą węzła krajowego (tj. profil zaufany oraz systemy informatyczne banków) lub przez podanie numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.

SAMOSPIS INTERNETOWY

Na stronie https://spis.gov.pl/ można dokonać samospisu. Zachęcamy!

INFOLINIA SPISOWA

Pod numerem telefonu: 22 279 99 99 jest uruchomiona infolinia spisowa. W ramach infolinii będzie można skorzystać z pomocy w samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, spisać się przez telefon metodą „Spis na żądanie”, pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną.

WYPEŁNIJ SWÓJ OBOWIĄZEK W FORMIE SAMOSPISU INTERNETOWEGO

Zachęcamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 w drodze samospisu internetowego. Jest to najwygodniejsza forma przekazania danych. Możemy z niej skorzystać w dowolnym miejscu i czasie, a dodatkowo będziemy mieli możliwość wzięcia udziału i wygrania atrakcyjnych nagród w planowanej Loterii NSP.

Pamiętajmy o tym, że wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach (również na poziomie gmin). Na ich podstawie organy władzy podejmują najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Ponadto na nich opierają się plany rozwojowe naszych małych ojczyzn, jakimi są gminy.
Spełnijmy nasz obywatelski obowiązek.
Zadbajmy o naszą przyszłość.

Pamiętajmy, że #LiczySięKażdy i #LiczymySięDlaPolski!


POMOC W WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU SPISOWEGO

W sytuacji, gdy zobowiązany do spisu nie ma możliwości dokonania samospisu np. z powodu braku dostępu do Internetu, w naszym urzędzie zostaną udostępnione  pomieszczenia i sprzęt do realizacji samospisu. Będzie też możliwość  skorzystania z pomocy pracowników urzędu w dopełnieniu obowiązku spisowego.
Stanowisko komputerowe do samospisu internetowego NSP 2021 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

Gminne Biuro Spisowe w Wasilkowie informuje, że istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego przygotowanego w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie do samospisu internetowego. Urząd Miejski przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie jest czynny we wtorki w godz. 9.00-17.00, w pozostałe, robocze dni tygodnia w godz. 7.30-15.30.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Podstawową formą jest samospis internetowy (metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego).

Ze względu na  wystąpienie na terenie kraju stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa - osoby zainteresowane samospisem internetowym na przygotowanym stanowisku komputerowym w Urzędzie Miejski w Wasilkowie, proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu umówienia wizyty:

85 7185 400 wew. 012, Marcin Siedlecki, m.siedlecki(at)wasilkow.pl

85 7185 400 wew. 015, Marian Żukowski, m.zukowski(at)wasilkow.pl

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie