Granty na montaż domowych instalacji OZE w projekcie "Słoneczny Wasilków". Zasady i dokumenty

Ilustracja do artykułu oze ogloszenie.png

Granty na montaż domowych instalacji OZE w projekcie "Słoneczny Wasilków". Zasady i dokumenty


Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków do składania wniosków o Grant na montaż domowych instalacji OZE w projekcie pn. „Słoneczny Wasilków – Instalacje OZE w Gminie Wasilków”. Celem projektu grantowego jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2  poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Przed złożeniem wniosku, koniecznie należy przeczytać REGULAMIN WYBORU GRANTOBIORCÓW (<– klik w link).

Termin, miejsce i sposób składania wniosków:


Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od dnia 12.04.2021 r. od godziny 7:30 do dnia 30.04.2021 r. do godziny 15:30. Wnioski złożone przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych można złożyć:
    a) osobiście w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 07.30 do 15.30, zaś we wtorki od 09.00 do 17.00.
    b) przesyłką pocztową - w przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Biura Obsługi Interesanta.
    c) elektronicznie - dostarczenie dokumentów w wersji elektronicznej jest możliwe jedynie za pośrednictwem platformy ePUAP – w przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Mieszkańcy mogą  ubiegać się o Grant na sfinansowanie jednego z następujących wariantów:


    • Wariant A – instalacja fotowoltaiczna (panele PV) przeznaczona do produkcji energii elektrycznej;
    • Wariant B – instalacja solarna (kolektory słoneczne) przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania centralnej wody użytkowej;
    • Wariant C – instalacja hybrydowa - instalacja fotowoltaiczna połączona z instalacją solarną do produkcji energii na potrzeby jednego budynku mieszkalnego;


W ramach projektu na terenie Gminy Wasilków powstanie około:
    a) 35 instalacji fotowoltaicznych
    b) 15 instalacji kolektorów słonecznych
    c) 27 instalacji hybrydowych

Całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej przez objętą Grantem instalację fotowoltaiczną nie może przekroczyć w rocznym rozliczeniu 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej przez mieszkańca z sieci energetycznej w tym samym okresie rozliczeniowym. Przy czym nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznych przekraczających 5 kWp.


Finanse

Wysokość Grantu dla jednego mieszkańca nie może przekroczyć 65% poniesionych w ramach inwestycji kosztów kwalifikowalnych, jak również nie może być większa niż:


    • 14 tys. zł. – w przypadku wariantu a i b
    • 24 tys. zł. – w przypadku wariantu c

Kryteria wyboru Grantobiorców

Nabór wniosków prowadzony będzie w oparciu o dokumenty oraz uwzględniając następujące kryteria:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Maksymalna liczba punktów

1

Stopień niepełnosprawności

Możliwe jest uzyskanie 5 pkt., jeżeli o uzyskanie Grantu ubiega się gospodarstwo domowe, których członkami są̨ osoby ze znaczną niepełnosprawnością, czyli osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)

5

Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: dokumenty zgłoszeniowe Grantobiorcy oraz dane będące w dyspozycji Gminy Wasilków

2

Karta Dużej Rodziny

Możliwe jest uzyskanie 10 pkt., jeżeli o uzyskanie Grantu ubiega się Grantobiorca posiadający Kartę Dużej Rodziny (dotyczy rodzin wielodzietnych zameldowanych na terenie Gminy Wasilków).

10

Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: dokumenty zgłoszeniowe Grantobiorcy oraz dane będące w dyspozycji Gminy Wasilków

3

Liczba osób rozliczających PIT w Gminie Wasilków

Możliwe jest uzyskanie punktów w sytuacji, gdy na rzecz Gminy Wasilków rozlicza się podatek PIT. Punkty przyznaje się w zależności od liczby osób rozliczających PIT w Gminie Wasilków (stan na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym ogłoszono nabór).

Punkty przyznaje się następująco:

o    0 pkt – 0 osób,

o    5 pkt – 1 osoba,

o    10 pkt – 2 osoby,

o    15 pkt – 3 osoby,

o    20 pkt – 4 osoby,

o    25 pkt – 5 osób,

o    30 pkt – 6 osób i więcej.

30

Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: dokumenty zgłoszeniowe Grantobiorcy

4

Korzystanie ze środków publicznych na OZE

Możliwe jest uzyskanie 8 pkt., w sytuacji, gdy Grantobiorca nie uzyskał dofinansowania na rzecz nieruchomości objętej Projektem w ramach  projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków” realizowanego w ramach Działania 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

8

Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: dokumenty zgłoszeniowe Grantobiorcy oraz dane będące w dyspozycji Gminy Wasilków

5

Złożenie ankiety w roku 2019

Możliwe jest uzyskanie 5 pkt., przez osoby, które złożyły prawidłową deklarację udziału w Projekcie grantowym w ramach publicznego zapytania Gminy za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (termin naboru do 04.12.2019 r.), a nieruchomość była oddana do użytku oraz zamieszkała tj. uiszczano opłatę za gospodarowanie odpadami.

5

Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: dokumenty zgłoszeniowe Grantobiorcy oraz dane będące w dyspozycji Gminy Wasilków

RAZEM

58


Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:    • Wniosek o przyznanie Grantu wraz z załącznikami, w tym:

    • Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości na udział w Projekcie grantowym.

    • Rachunki za energię elektryczną za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia Wniosku o przyznanie Grantu, przy czym Grantobiorca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnych informacji za pełny rok (brak wszystkich rachunków będzie skutkować negatywną oceną Wniosku o przyznanie Grantu) – dotyczy montażu Instalacji fotowoltaicznej;

    • Pełnomocnictwo do reprezentowania poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy).    

    • inne załączniki podlegające ocenie punktowej opisanej w Regulaminie wyboru Grantobiorców oraz realizacji Projektu grantowego tj. kopia pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym za 2020 r, kopia Karty Dużej Rodziny, potwierdzenie posiadania znacznej niepełnosprawności) (jeżeli dotyczy).


Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 7185 400 w. 027 oraz e-mail sloneczny@wasilkow.pl


Pozostałe dokumenty związane z realizacją projektu, z którymi należy się zapoznać:


    • Regulamin wyboru Grantobiorców

a) Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie Grantu, w tym: (do złożenia),


1.1 Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości na udział w Projekcie grantowym (do złożenia jeśli dotyczy),

b) Załącznik nr 2 – Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej Wniosku o przyznanie Grantu (do zapoznania się),

c) Załącznik nr 3 - Wzór Karty oceny punktowej Wniosku o przyznanie Grantu  (do zapoznania się),


3a) Wzór Karty oceny punktowej - kryterium 1
3b) Wzór Karty oceny punktowej - kryterium 2
3c) Wzór Karty oceny punktowej - kryterium 3


d) Załącznik nr 4 – Wzór Umowy o powierzenie Grantu wraz z załącznikami (do zapoznania się),


4.1 Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii na cele dz. gospodarczej i rolniczej
4.2 Oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego na nowe i nie zawierające azbestu,
4.3 Oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,


e) Załącznik nr 5 – Wzór formularzy dotyczących procedury wyboru wykonawcy Instalacji OZE, w tym (do zapoznania się),:


5.1 Wzór Zapytania ofertowego,
5.1.1 Minimalny zakres uproszczonej dokumentacji technicznej opracowywanej przez wykonawcę̨,
5.1.2 Wzór Formularza ofertowego,
5.1.3 Wzór umowy na wykonanie Instalacji OZE z wykonawcą,
5.2 Protokół wyboru ofert,


f) Załącznik nr 6 – Wzór umowy na wykonanie Instalacji OZE z wykonawcą (do zapoznania się),

6.2 Wzór protokołu odbioru Instalacji OZE

g) Załącznik nr 7 – Minimalny zakres dokumentacji technicznej opracowywanej przez wykonawcę (do zapoznania się),,
h) Załącznik nr 8 - Wzór protokołu odbioru Instalacji OZE (do zapoznania się),
i) Załącznik nr 9 – Wzór Wniosku o wypłatę Grantu wraz z załącznikami, w tym (do zapoznania się),

9.1 Oświadczenie dot. sposobu wyboru wykonawcy OZE,
9.2 9.2 Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania

j) Załącznik nr 10 – Wzór formularza dotyczącego rezygnacji z udziału w Projekcie grantowym (do zapoznania się),
k) Załącznik nr 11 – Wzór Sprawozdania rocznego o osiągniętym efekcie ekologicznym w okresie trwałości Projektu (do zapoznania się),
l) Wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową


facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie